Algemene gebruiksvoorwaarden van Maxeon

Ingangsdatum (laatst bijgewerkt): 1 februari 2022

Welkom op onze website en onze hieronder genoemde digitale diensten en applicaties (gezamenlijk de “digitale platforms”). De digitale platforms worden beheerd door Maxeon Solar Technologies, Ltd. en onze dochterondernemingen, waaronder onze lokale vertegenwoordiger (gezamenlijk "Maxeon" , "wij", "onze" of "ons").

Maxeon Solar Technologies, Ltd. is een bedrijf dat is geregistreerd in de Republiek Singapore met registratienummer 201934268H en heeft een geregistreerd kantoor dat wordt vermeld op onze Zakelijke contactpagina.

Onze lokale vertegenwoordiger wordt vermeld op onze lokale pagina Contact.

In deze overeenkomst worden de gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") uiteengezet die van toepassing zijn op het gebruik van de digitale platforms, inclusief het gebruik van de Maxeon-website op www.maxeon.com, onze bewakingswebsite en onze applicaties. Deze Overeenkomst is een juridisch bindend contract tussen u en Maxeon.

DOOR DE DIGITALE PLATFORMS TE OPENEN OF ANDERSZINS HIERVAN GEBRUIK TE MAKEN, MET INBEGRIP VAN HET BROWSEN OP ONZE WEBSITE, ACCEPTEERT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN ONS WERELDWIJDE PRIVACYBELEID. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U DE DIGITALE PLATFORMS NIET GEBRUIKEN.

Houd er rekening mee dat om de interactieve functies (indien aanwezig) van de digitale platforms te gebruiken, en voor zover u in aanmerking komt voor toegang tot dergelijke functies, u zich mogelijk eerst moet registreren voor een account bij ons via een online registratieproces, dat niet overdraagbaar is.

Klik hieronder om naar een specifieke paragraaf van deze overeenkomst te gaan:

 1. Uw gebruik van de digitale platforms
 2. Regels voor alle bijdragen, forums en andere interactieve functies
 3. Licentieverlening aan ons om uw bijdragen te gebruiken
 4. Gebruik en bescherming van uw accountnummer en wachtwoord
 5. Onze intellectuele eigendomsrechten
 6. Ons beheer van de digitale platforms en hoe we omgaan met wangedrag van gebruikers
 7. Duur, beëindiging en overleving
 8. Auteursrechtenbeleid
 9. Updates van de digitale platforms en deze overeenkomst en stopzetting van digitale platforms en gerelateerde diensten
 10. Websites van derden
 11. Geschillen tussen gebruikers
 12. Geschillen met ons: toepasselijk recht en jurisdictie
 13. Garanties, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring
 14. Vaste schadevergoeding voor spam
 15. U vrijwaart ons
 16. Linken naar onze website
 17. Diversen
 18. Contact

1. Uw gebruik van digitale platforms

Wanneer u de digitale platforms gebruikt, verklaart en garandeert u het volgende.

 1. Alle informatie die u indient, is waarheidsgetrouw en nauwkeurig.

 2. U verstrekt nauwkeurige informatie over uzelf. Het is verboden om valse informatie te gebruiken of u voor te doen als een andere persoon of een ander bedrijf in uw interacties met ons of in verband met uw gebruik van het digitale platform.

 3. Als u een account bij ons hebt geregistreerd, werkt u uw contactgegevens bij in het geval dat deze wijzigen, zodat we contact met u kunnen opnemen.

 4. Uw gebruik van de digitale platforms en uw gebruik van diensten die beschikbaar zijn op de digitale platforms zijn niet in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving en zijn niet onwettig, misleidend of frauduleus.

 5. Als u een account bij ons registreert, bent u 18 jaar of ouder, en als u zich registreert bij of gebruik maakt van de digitale platforms namens een zakelijke entiteit, hebt u de bevoegdheid om namens het bedrijf in te stemmen met deze overeenkomst.

 6. U zult zich houden aan onze regels met betrekking tot het gebruik van de interactieve functies van de digitale platforms, zoals uiteengezet in paragraaf 2 hieronder.

 7. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten op een geregistreerd account of profiel. Als u uw account met andere mensen deelt, bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten.

 8. U zult geen kettingbrieven, bulk- of ongewenste e-mail verzenden of de digitale platforms of de netwerken of diensten die verbonden zijn met de digitale platforms storen, verstoren of onnodig belasten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het hacken van de digitale platforms of het gebruiken van de digitale platforms om ongevraagde of commerciële e-mails, bulletins, opmerkingen of andere communicatie te verzenden.

 9. U zult de digitale platforms niet gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van andere gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail of andere elektronische communicatie, om gegevens te verkopen die beschikbaar zijn op de digitale platforms, of het inkaderen van, of linken naar, de digitale platforms zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 10. U zult uw wachtwoord of registratie voor de digitale platforms niet verkopen of door anderen laten gebruiken, geen valse of misleidende identificatie- of adresgegevens verstrekken, niet de privacy schenden en geen inbreuk maken op een persoonlijk, vertrouwelijkheids- of eigendomsrecht van een persoon of entiteit.

 11. U zult niet bewust gegevens verzenden, een bijdrage of ander materiaal verzenden of uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke-loggers, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevat die is ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware te beïnvloeden.

 12. U zult geen pagina's van de digitale platforms crawlen, scrapen of spideren, noch reverse-engineeren of proberen de broncode van de digitale platforms te verkrijgen.

U verklaart en garandeert ook dat u zich zult houden aan alle toepasselijke lokale wetten die van toepassing zijn op uw online gedrag en het uploaden van bijdragen (zoals gedefinieerd in paragraaf 2 hieronder) naar de digitale platforms.

2. Regels voor alle bijdragen, forums en andere interactieve functies

De digitale platforms kunnen functies bieden waarmee u informatie en materialen met ons en andere gebruikers kunt delen. Zorg ervoor dat u ons wereldwijd privacybeleid leest, dat belangrijke informatie bevat over uw online privacy en ons gebruik van informatie die we over u verzamelen. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van en alle schade die voortvloeit uit uw berichten of inzendingen op de digitale platforms (“Bijdragen”). Wanneer u een bijdrage maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u het volgende.

 1. U bezit of beschikt over voldoende rechten om uw bijdrage op of via het digitale platform te plaatsen of in te dienen.

 2. U zult geen bijdragen plaatsen die inbreuk maken op rechten van Maxeon of andere personen of entiteiten, met inbegrip van intellectuele eigendom en andere eigendomsrechten, vertrouwelijkheidsrechten en contractuele rechten of verplichtingen.

 3. U hebt volledig voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot uw bijdragen en stemt ermee in om alle royalty's, vergoedingen en andere gelden te betalen die verschuldigd zijn aan een persoon of entiteit op grond van bijdragen die u op of via het digitale platform hebt geplaatst of ingediend.

 4. U zult geen bijdrage plaatsen of indienen die:

  1. lasterlijk, schadelijk, storend, onwettig, opzettelijk onnauwkeurig, pornografisch, vulgair, onfatsoenlijk, godslasterlijk, hatelijk, racistisch of etnisch beledigend, obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, bedreigend, gewelddadig, intimiderend of anderszins verwerpelijk is;

  2. aanzet of aanmoedigt tot of dreigt met lichamelijk letsel tegen een andere groep of persoon;

  3. racisme, onverdraagzaamheid, seksisme, religieuze onverdraagzaamheid of schade aan een groep of persoon bevordert; of

  4. materiaal bevat waarin om persoonlijke informatie wordt gevraagd of geprobeerd wordt te vragen van iemand onder de 18 of iemand op een seksuele of gewelddadige manier wordt uitgebuit.

 5. U zult geen bijdragen plaatsen die advertenties bevatten of personen vragen om producten of diensten (anders dan onze producten en diensten) te kopen of verkopen.

 6. U zult geen bijdragen plaatsen of enige andere actie ondernemen die spyware, malware of andere computercode vormt, bevat, installeert of poogt te installeren, of promoot, op onze computers of apparatuur of die van anderen, met inbegrip van technologieën die bedoeld zijn om u of anderen in staat te stellen informatie te verzamelen over of toezicht te houden op de (online) activiteiten van een andere partij.

3. Licentieverlening aan ons om uw bijdragen te gebruiken

Door een bijdrage te leveren aan de digitale platforms, verleent u ons een eeuwigdurende, niet-exclusieve (d.w.z. dat u vrij blijft om uw bijdrage aan anderen in licentie te geven), volledig betaalde, royaltyvrije (d.w.z. dat we u niet hoeven te betalen voor ons gebruik van uw bijdragen), sublicentieerbare (d.w.z. dat we anderen het recht kunnen verlenen om uw bijdragen te gebruiken, bijvoorbeeld een bedrijf dat de digitale platforms host) en wereldwijde licentie om de bijdragen te gebruiken, te wijzigen, er afgeleide werken uit te creëren, ze in het openbaar uit te voeren en weer te geven, te reproduceren, te communiceren en te distribueren. U stemt ermee in om geen morele rechten of publiciteitsrechten tegen ons te doen gelden voor het gebruik van uw Bijdragen. U erkent ook ons legitieme belang bij het gebruik van uw Bijdrage, in overeenstemming met de reikwijdte van deze licentie, voor zover uw Bijdragen persoonlijke informatie bevatten.

4. Gebruik en bescherming van uw accountnummer en wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor het geheim en vertrouwelijk houden van accountnummers en wachtwoorden die u mogelijk heeft wanneer u zich registreert voor een account op de digitale platforms. U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account(s), al dan niet daadwerkelijk of uitdrukkelijk door u geautoriseerd. We kunnen het registreren van een account begrenzen of beperken tot alleen in aanmerking komende gebruikers.

5. Onze intellectuele eigendomsrechten

De digitale platforms en alle inhoud op de Digitale Platforms zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons en zijn onderworpen aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten volgens de toepasselijke nationale wetten en internationale verdragen. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend onder deze Overeenkomst of enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst in en op de digitale platforms en de inhoud. U mag een kopie van het materiaal dat beschikbaar is via de digitale platforms downloaden of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, zoals gebruik in verband met aankoop, installatie, onderhoud en ondersteuning van Maxeon-producten, maar u moet in en op de materialen alle kennisgevingen over auteursrechten en handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen behouden. U MAG de materialen NIET gebruiken voor enig commercieel doel. U stemt ermee in dat u de functies voor de beveiliging van de digitale platforms of de functies die het gebruiken of kopiëren van materialen voorkomen of beperken of die de beperkingen op het gebruik van de digitale platforms of de materialen handhaven, niet zult omzeilen, uitschakelen of anderszins zult verstoren. U stemt er verder mee in om de digitale platforms niet op een andere manier te openen dan via de interface die wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders door ons geautoriseerd in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

 

6. Ons beheer van de digitale platforms en hoe we omgaan met wangedrag van gebruikers

 1. Ons beheer van het digitaal platform. De volgende zaken mogen we, maar zijn wij niet verplicht om te doen: (a) de digitale platforms controleren of beoordelen op inbreuken op deze overeenkomst en op naleving van ons beleid; (b) rapporteren aan wetshandhavingsinstanties en/of juridische stappen ondernemen tegen iedereen die deze overeenkomst schendt; (c) een bijdrage die of een deel daarvan dat in strijd is met deze overeenkomst, de wet of een van onze beleidsregels of buitensporig groot of belastend is, weigeren, de toegang ertoe of de beschikbaarheid ervan beperken, of verwijderen of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar); en/of (d) de digitale platforms beheren op een manier die bedoeld is om onze rechten en eigendommen en die van derden te beschermen of om de goede werking van de digitale platforms te vergemakkelijken.

 1. Gebruik en delen van gegevens. We moeten gegevens kunnen gebruiken die we van u of uw fotovoltaïsche (PV) systeem ontvangen. We kunnen deze gegevens rechtstreeks van u of uw PV-systeem ontvangen, of indirect via een derde partij die bewakingsdiensten of apparatuur levert. De gegevens kunnen worden weergegeven via onze digitale platforms, inclusief onze bewakingswebsite en -applicaties. De gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit informatie over afgenomen en opgewekte energie, informatie over energieverbruik, informatie over batterijopslag, informatie over fouten, een precieze geografische locatie of adres, informatie over inkomsten en informatie over hardware en software. We kunnen deze gegevens delen met derden bij het leveren van bewakings- en rapportagediensten aan u. Deze derden zijn onder meer de fabrikanten van bewakingsapparatuur, bewakingsdienstverleners, systeeminstallateurs, dealers, operationele en onderhoudsbedrijven, regelgevende overheidsinstanties en nutsbedrijven. We kunnen gegevens ook in geaggregeerde vorm (in een vorm waarin de bron niet kan worden achterhaald) verstrekken of verkopen aan derden die niet zijn aangesloten op het bewakingssysteem, zoals overheidsinstanties en onderzoeksbureaus. Raadpleeg ons wereldwijde privacybeleid voor meer informatie over ons gebruik van uw gegevens .

 1. Ons recht om de toegang op te schorten of te beëindigen. Zonder enige andere bepaling van deze overeenkomst te beperken, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de digitale platforms en/of een account voor de digitale platforms te weigeren aan een persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van enige verklaring, garantie of afspraak in deze overeenkomst, of van enige toepasselijke wet- of regelgeving. Indien nodig kunnen we de digitale platforms ook verplaatsen naar een ander domein of de digitale platforms voor onbepaalde tijd sluiten.

 1. Risico op schade. Houd er rekening mee dat er risico's zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot het risico op lichamelijk letsel en op het omgaan met vreemden, waaronder personen die mogelijk handelen onder valse voorwendselen. Bedenk zorgvuldig welke informatie u op de digitale platforms plaatst en aan andere gebruikers van het digitale platform geeft. Wij raden u af om de volgende informatie openbaar op de digitale platforms te plaatsen: uw volledige naam, telefoonnummer en adres. Bijdragen en andere informatie die anderen uploaden of posten op de digitale platforms worden niet vooraf gemodereerd. Ondanks de verbodsbepalingen in deze overeenkomst kunnen dergelijke bijdragen en andere informatie beledigend, schadelijk of onnauwkeurig zijn en onjuist of bedrieglijk worden geëtiketteerd. U aanvaardt alle risico's die verbonden zijn aan het bekijken van dergelijke inhoud en de omgang met andere gebruikers met wie u in contact komt via de digitale platforms. We verwachten dat u voorzichtig bent en uw gezond verstand gebruikt bij het gebruik van de digitale platforms.

 

7. Duur, beëindiging en overleving

Deze overeenkomst, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt of gewijzigd, blijft volledig van kracht zolang u de digitale platforms gebruikt.

We kunnen uw account (en alle gerelateerde accounts) en uw toegang tot digitale platforms op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of opschorten. Als we dit doen, hebt u geen contractueel of wettelijk recht om de digitale platforms te blijven gebruiken.

Als u een account heeft, kunt u dit op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door contact op te nemen met customers@maxeon.com. Als uw toegang tot digitale platforms wordt beëindigd, hetzij door u, hetzij door Maxeon, kunt u alle informatie die aan uw account is gekoppeld, kwijt raken.

De voorwaarden van deze overeenkomst blijven ook van kracht nadat uw toegang tot de digitale platforms is beëindigd, ook wanneer dit door Maxeon is gedaan, of uw gebruik van het digitale platform anderszins eindigt.

 

8. Auteursrechtenbeleid

Als u materiaal uploadt of anderszins iets doet met betrekking tot onze website dat inbreuk maakt op ons auteursrecht of het auteursrecht van anderen, kunnen we, onverminderd onze rechten uiteengezet in paragraaf 6 (Ons beheer van de digitale platforms en hoe we omgaan met wangedrag van gebruikers), uw account en toegangsrechten tot de digitale platforms beëindigen.

 

9. Updates van de digitale platforms en deze overeenkomst en stopzetting van digitale platforms en gerelateerde diensten

Het materiaal en de informatie die beschikbaar zijn op de digitale platforms kan op elk moment verouderd raken en we zijn niet verplicht om de inhoud van de digitale platforms bij te werken.

Maxeon behoudt zich het recht voor om elk aspect van de digitale platforms op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk jegens u voor het effect dat eventuele wijzigingen aan de digitale platforms op u kunnen hebben, of op uw bedrijf, inkomen of vermogen om inkomsten te genereren.

We kunnen deze overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. We zullen contact opnemen met geregistreerde gebruikers als we dat doen, daarom is het belangrijk dat u ons onmiddellijk op de hoogte brengt als uw e-mailadres verandert. Als u een geregistreerde gebruiker bent, wordt u mogelijk gevraagd om de volgende keer dat u inlogt op de digitale platforms de nieuwe overeenkomst te accepteren, zodat u gebruik kunt maken van de digitale platforms. We zullen ook eventuele herziene versies van deze overeenkomst op de digitale platforms plaatsen. Het is daarom belangrijk dat u regelmatig de digitale platforms controleert.

 

10. Websites van derden

De digitale platforms kunnen links bevatten naar andere websites (“Websites van derden”). Wij zijn niet de eigenaar of beheerder van de websites van derden, en we hebben het materiaal, met inbegrip van goederen of diensten, die via websites van derden beschikbaar worden gesteld, niet beoordeeld. De beschikbaarheid van deze links op de digitale platforms vertegenwoordigt, garandeert of impliceert niet dat we websites van derden of materiaal, meningen, goederen of diensten die daarop beschikbaar zijn, goedkeuren. Materialen van derden die toegankelijk zijn via of worden gebruikt door middel van de websites van derden, kunnen ook worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op uw gebruik van websites van derden. U dient de algemene voorwaarden, het privacybeleid en alle andere websitedocumenten van de websites van derden door te nemen en ervoor te zorgen dat u de voorschriften, het beleid en de praktijken begrijpt die van toepassing zijn wanneer u deze opent.

11. Geschillen tussen gebruikers

U bent als enige verantwoordelijk voor uw gedrag bij het openen en gebruiken van de digitale platforms. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig geschil dat ontstaat tussen u en een andere gebruiker.

12. Geschillen met ons: toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Elk geschil dat ontstaat met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de digitale platforms (inclusief elk(e) niet-contractueel geschil of claim) wordt beheerst door de wetten van Singapore (uitgezonderd de bepalingen betreffende de keuze van het recht) en u en wij komen overeen ons te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Singapore.

 2. Alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, waaronder elke vraag over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, wordt verwezen naar en uiteindelijk beslecht via arbitrage door het Singapore International Arbitration Centre (het SIAC) in overeenstemming met de arbitrageregels van het SIAC (de SIAC-regels) die voorlopig van kracht zijn en geacht worden door verwijzing in deze clausule te zijn opgenomen. De arbitrage vindt plaats in Singapore. Het tribunaal bestaat uit één (1) arbiter. De voertaal van de arbitrage is Engels. Niets in deze clausule belet een partij om een beroep te doen op een bevoegde rechtbank voor een voorlopige of provisionele voorziening. De arbitrage, met inbegrip van drempelvragen over of het geschil in aanmerking komt voor arbitrage, wordt door de arbiter behandeld in overeenstemming met de SIAC-regels. Een uitspraak over de arbitrale toekenning kan aanhangig worden gemaakt bij elke bevoegde rechtbank. Arbitrage onder deze overeenkomst vindt plaats op individuele basis — collectieve arbitrages en collectieve vorderingen zijn niet toegestaan. U begrijpt dat door akkoord te gaan met de overeenkomst, u en Maxeon ieder afstand doen van het recht om door een jury te worden berecht of om deel te nemen aan collectieve arbitrages en collectieve vorderingen. Niettegenstaande het voorgaande heeft elke partij het recht om een vordering in te stellen bij een rechtbank met de juiste jurisdictie voor een voorlopige of andere billijke of bewarende voorziening, in afwachting van een definitieve beslissing van de arbiter. U kunt in plaats daarvan uw vordering indienen bij de rechtbank voor kleine vorderingen, maar alleen als uw vordering daarvoor in aanmerking komt., Uw vordering blijft bij een dergelijke rechtbank en uw vordering blijft op individuele en niet-collectieve basis zonder recht op vertegenwoordiging.

 3. Kosten van arbitrage. De betaling van alle redelijke indieningskosten, administratieve kosten en arbitragekosten zal in overeenstemming zijn met de SIAC-regels. Als de waarde van uw claim niet hoger is dan $10.000 USD, zal Maxeon de redelijke indieningskosten, administratieve kosten en arbitragekosten betalen, tenzij de arbiter vaststelt dat ofwel de inhoud van uw claim of de gevraagde schadevergoeding onbeduidend was of werd ingediend voor een ongepast doel.

13. Garanties, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

Bijdragen, informatie en andere materialen die op de digitale platforms beschikbaar worden gesteld, zowel door Maxeon als door andere gebruikers van de digitale platforms, zijn niet bedoeld als advies waarop kan worden vertrouwd. We wijzen daarom, voor zover toegestaan door de wet, alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat in dergelijk materiaal wordt gesteld door een gebruiker of bezoeker van de digitale platforms, of door iemand die op de hoogte is van de inhoud ervan.

Door de digitale platforms te exploiteren, verklaren of impliceren we niet dat we de bijdragen of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of waarnaar wordt gelinkt door de digitale platforms, onderschrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot inhoud die wordt gehost op websites van derden, of dat we van mening zijn dat dergelijke bijdragen of eventuele andere materialen volledig, nauwkeurig, nuttig of onschadelijk zijn. We beloven geen specifieke resultaten van het gebruik van de digitale platforms. Geen enkel advies en geen enkele informatie, mondeling of schriftelijk, die u van ons of op de digitale platforms heeft gekregen, vormt een garantie die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst is vermeld.

Alle inhoud, informatie of andere materialen of items die via de digitale platforms worden geleverd, worden geleverd "as is" en "as available" en (voor zover wettelijk toegestaan) zonder (UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE) garantie of voorwaarden van welke aard dan ook. Voor zover wettelijk toegestaan, wijzen wij en al onze adverteerders, licentieverleners, leveranciers, functionarissen, directeuren, investeerders, werknemers, vertegenwoordigers, dienstverleners en andere contractanten alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet in verband met de digitale platforms en uw gebruik daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending van eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten EN ALLE GARANTIES DIE IMPLICIET VOORTVLOEIEN UIT DE WIJZE VAN UITVOERING, DE HANDELSWIJZE OF DE HANDELSGEBRUIKEN

WIJ GARANDEREN NIET DAT: (I) DE DIGITALE PLATFORMS VEILIG OF BESCHIKBAAR ZIJN OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF EEN BEPAALDE LOCATIE; (II) DE DIENSTEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE MATERIALEN; (III) EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN WORDEN GECORRIGEERD; (IV) DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIGITALE PLATFORMS VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN. U GEBRUIKT DE DIGITALE PLATFORMS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING VOOR ZOVER ZIJ IN STRIJD ZIJN MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Door gebruik te maken van de digitale platforms, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in en ontslaat u Maxeon hierbij van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (en aanvaardt Maxeon geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor) (a) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van inhoud en materialen, (b) persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van onze site of diensten, (c) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen , (d) onderbreking of stopzetting van de verzending van of naar de digitale platforms, (e) eventuele fouten, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke, die door een derde partij naar of via de digitale platforms kunnen worden verzonden, en/of (f) fouten of weglatingen in inhoud en materialen of voor verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de digitale platforms.

Als u een inwoner van Californië bent, gaat u door het gebruik van de digitale platforms akkoord met en ziet u hierbij af van sectie 1542 van het burgerlijk wetboek van Californië, waarin staat: "Een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot claims die de schuldeiser niet kent of waarvan deze niet vermoedt dat ze in zijn voordeel bestaan op het moment van uitvoeren van de vrijwaring, en die, indien deze hiervan wel op de hoogte was geweest, in wezenlijke zin zijn vereffening met de schuldeiser moeten hebben beïnvloed."

In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige directe, indirecte, incidenteleof speciale verliezen of schade gevolgschade of schadevergoeding die als voorbeeld of als sanctie is bedoeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig directe of indirecte derving van inkomsten of winst, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens als gevolg van uw gebruik van de digitale platforms en eventuele bijdragen, materialen of andere inhoud die beschikbaar is op de digitale platforms of anderszins voortvloeiend uit deze overeenkomst, hetzij in contract, als onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of wegens schending van een wettelijke plicht of op een andere manier. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Maxeon voor enige schade hoger zijn dan honderd Amerikaanse dollar ($100) of het bedrag dat u Maxeon in de afgelopen twaalf (12) maanden voor de digitale platforms hebt betaald. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen op incidentele of gevolgschade niet toegestaan. De bovenstaande beperkingen zijn daarom mogelijk niet op u van toepassing.

14. Vaste schadevergoeding voor spam

U erkent en gaat ermee akkoord dat spam schadelijk is voor een website, dienst of netwerk en schade veroorzaakt, waaronder schade aan reputatie en goodwill, die moeilijk te meten is. Als een voorlopige schatting van ons verwachte verlies, stemt u ermee in ons $200 (USD) te betalen voor elke ongevraagde commerciële e-mail of andere ongevraagde communicatie die u verzendt van, naar of via de digitale platforms.

15. U vrijwaart ons

U stemt ermee in om ons, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, gerelateerde entiteiten en licentieverleners en de respectieve functionarissen, vertegenwoordigers, partners en werknemers daarvan schadeloos te stellen en te vrijwaren van verliezen, aansprakelijkheid, claims of eisen, inclusief redelijke juridische kosten, die voortkomen uit uw gebruik van de digitale platforms, een schending van deze overeenkomst of uw inbreuk op de rechten van iemand anders.

16. Link naar onze website

U mag een link naar de startpagina van onze website plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk, nauwkeurig en legaal is, onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt. U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert als die niet bestaat.

U mag geen link naar onze website plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

Onze website mag niet op een andere website worden geframed, en u mag ook geen link maken naar een ander deel van onze website dan de startpagina.

We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website waarop u de link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in onze paragraaf 2 (Regels die van toepassing zijn op alle openbare bijdragen, forums en andere interactieve functies).

Als u de inhoud op onze website op een andere manier wilt gebruiken dan hierboven beschreven, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat is vermeld in paragraaf 19 (Contact).

 

17. Diversen

 1. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de digitale platforms en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken en overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hiervan.

 2. Onafhankelijke contractanten. Niets in deze overeenkomst wordt geacht een agentschap, partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer- of franchisegever-franchisenemerrelatie van welke aard dan ook te creëren tussen ons en een gebruiker.

 3. Paragraaftitels. De titels van de paragrafen in deze overeenkomst zijn alleen voor gebruiksgemak bedoeld en hebben geen juridisch of contractueel effect.

 4. Niet-vrijwaring. Ons verzuim om rechten of bepalingen van deze overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

 5. Scheidbaarheid. Deze overeenkomst werkt voor zover in de ruimste zin toegestaan door de wet. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als scheidbaar van deze overeenkomst beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 6. Toewijzing. U mag uw rechten onder deze overeenkomst niet toewijzen aan een derde; wij kunnen onze rechten onder deze overeenkomst zonder voorwaarden toewijzen.

 

18. Contact

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar customers@maxeon.com of ons bereiken via onze contactpagina .

 

 


 

 

 

 

Gebruiksvoorwaarden van SunPower

 

 

Al bijna drie decennia lang toonaangevend op het gebied van zonnetechnologie

Welkom op onze website. De Website wordt beheerd door Maxeon Solar Technologies, Ltd. en SunPower Netherlands B.V., met maatschappelijke zetel in de SunPower Netherlands B.V., Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam (“SunPower“), en biedt de gebruiker de mogelijkheid: (a) de eventueel beschikbare interactieve functies op de Website te gebruiken; of (b) de inhoud van de Website weer te geven. Deze Overeenkomst (“Overeenkomst”) bevat de algemene voorwaarden die het gebruik van de Website regelen.

Door zich toegang te verlenen tot de Website of deze op andere wijze te gebruiken, gaat de gebruiker expliciet en voorafgaand akkoord met de bepalingen van de Overeenkomst en de documenten die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.

Om de interactieve functies van de Website te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registreren op de Website via de online registratieprocedure.

Onafhankelijk van de gebruiksmodaliteiten van de Website is het gedrag van de gebruiker op deze Website onderworpen aan de Overeenkomst, de Privacy voorwaarden, door de officiële kennisgeving van een inbreuk van auteursrechten die allemaal integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.

1. Het gebruik van de Website en garanties voor de gebruiker

Door gebruik te maken van de Website verklaart en garandeert de gebruiker: (a) correcte en nauwkeurige informatie te leveren; (b) bij eventuele wijzigingen uw persoonlijke gegevens bij te werken om SunPower de mogelijkheid te bieden contact op te nemen; (c) de Website en de beschikbare diensten op de Website te gebruiken zonder de wet of andere toepasselijke voorschriften te overtreden; (d) minimum 18 jaar oud te zijn; (e) zich te conformeren aan onze regels met betrekking tot de interactieve functies van de Website, zoals hieronder beschreven in punt 2.

De gebruiker verklaart en garandeert ook te voldoen aan alle lokale verordeningen met betrekking tot de netiquette en de aanvaardbare bijdragen (zoals hieronder bepaald).

2. Regels met betrekking tot alle openbare bijdragen, forums en andere interactieve functies

Op de Website worden forums en andere communicatiefuncties beschikbaar gesteld.  Wij vragen u onze Privacy Voorwaarden te lezen, die u belangrijke informatie verschaffen over uw online privacy en ons gebruik van informatie die wij over u verzamelen. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud, en voor de eventueel hieruit resulterende schade, van wat door u wordt geplaatst of gepubliceerd op de Website (“Bijdragen”). Door een Bijdrage te maken of te publiceren, verklaart en garandeert u:

a) te beschikken over de noodzakelijke rechten om uw Bijdrage te plaatsen of publiceren op of via deze Website;

b) geen Bijdragen te plaatsen die een schending betekenen van de rechten van SunPower of derden, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, de Wet bescherming persoonsgegevens en contractuele rechten of plichten.

c) geen eventuele licenties van derden op de Bijdragen te overtreden, noch te aanvaarden eventuele auteursrechten of andere eventueel verschuldigde sommen aan derden te betalen voor bijdragen die op of via de Website worden gepubliceerd;

d) geen Bijdragen te publiceren die: (i) lasterlijk, schadelijk, storend, illegaal, onnauwkeurig, pornografisch, vulgair of profaan zijn, of die aanzetten tot haat of beledigingen op etnische of raciale aard bevatten, die obsceen, ongemanierd, wellustig, smerig, bedreigend, te gewelddadig, nadelig, of, in ieder geval, afkeurenswaardig zijn; (ii) die aanzetten tot rechtstreeks fysiek geweld ten opzichte van derden of dit aanmoedigen, inclusief, bijvoorbeeld, Bijdragen die aanzetten tot racisme, fanatisme, seksisme, religieuze intolerantie of geweld met betrekking tot groepen of personen; of (iii) die inhoud bevatten die persoonlijke gegevens opvraagt van personen jonger dan 18 jaar of die een onderwerp seksueel of gewelddadig uitbuiten;

e) geen Bijdragen te publiceren die reclame bevatten of die aanzetten tot het kopen of verkopen van producten of diensten (andere dan onze producten en diensten);

f) de Website niet te gebruiken voor niet toegelaten doeleinden, inclusief het inzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van andere gebruikers met elektronische of andere middelen, om ongewenste e-mailberichten of andere elektronische communicatie te verzenden, de niet toegelaten reproductie van de Website op basis van “framing” of de niet toegelaten aanmaak van een link naar deze Website zonder voorafgaande expliciete, schriftelijke toestemming van SunPower;

g) geen Bijdragen te publiceren die spyware, malware of andere computer codes omvatten,     bevatten, installeren, het doel hebben deze te installeren of hiervoor reclame te maken, op onze computers of apparatuur of die van derden, welke u of anderen in staat stellen informatie te verzamelen over of de online of andere activiteiten van derden te monitoren;

h) geen kettingbrieven, massamailings of spam e-mailberichten te verzenden noch de Website of de netwerken of diensten verbonden met de Website, inclusief, bijvoorbeeld, pogingen tot elektronische piraterij op de Website of het gebruik van een systeem of e-mailberichten, communiqués, commentaar of andere ongewenste of commerciële communicaties te verzenden; of  niet bewust gegevens te verzenden, enige Bijdrage of ander materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, adware of andere schadelijke programma's of gelijkaardige computercodes ontworpen om de werking van computer software of hardware negatief te beïnvloeden;

i) zich niet uit te geven voor andere personen, zijn of haar profiel noch wachtwoord niet te verkopen aan anderen of anderen de mogelijkheid te bieden dit wachtwoord te gebruiken, geen valse of incorrecte adressen of identificatiegegevens te leveren, en de persoonlijke levenssfeer of de persoonlijke of vermogensrechten van derden niet te schenden.

3. Licentietoewijzing voor het gebruik van de bijdragen aan SunPower

SunPower moet toestemming van de gebruiker krijgen om de Bijdragen te kunnen gebruiken op de Website of elders. Door een Bijdrage te leveren aan de Website verleent de gebruiker een levenslange, niet- exclusieve licentie aan SunPower (m.a.w. u heeft het recht uw licentie toe te wijzen aan anderen), gratis en zonder dat dit enig recht verleent op een vergoeding (m.a.w. SunPower hoeft niet te betalen voor het gebruik van de Bijdrage van de gebruiker), sublicentieerbaar (m.a.w. SunPower mag zijn rechten toewijzen in sublicentie, bijvoorbeeld aan zijn host) . De licentie is wereldwijd geldig (omdat het Internet en deze Website toegankelijk zijn in de hele wereld). De licentie biedt het recht de Bijdrage te gebruiken, wijzigen, afgeleide werken te creëren, uit te voeren en openbaar te maken, te reproduceren en te verdelen.

4. Het gebruik en de bescherming van het nummer en wachtwoord van de account

De gebruiker is er verantwoordelijk voor het nummer en wachtwoord vertrouwelijk te houden. Hij is bovendien effectief of expliciet verantwoordelijk voor ieder, al of niet door hem geautoriseerd, gebruik van zijn account.

5. Intellectuele eigendomsrechten van SunPower

De volledige inhoud van deze Website (“Inhoud”), de gedeponeerde merken, handelsmerken en logo’s op deze Website (“Merken”) zijn eigendom van SunPower of worden in licentie toegewezen aan SunPower. Zij zijn onderworpen aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten conform de Amerikaanse of buitenlandse wetgeving en de internationale conventies. SunPower behoudt zich alle niet expliciet toegewezen rechten voor met betrekking tot de Website en de Inhoud. Als de gebruiker een kopie van de inhoud downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik moet hij alle vermeldingen bewaren met betrekking tot het auteursrecht en andere eigendomsrechten in de Inhoud. De gebruiker aanvaardt de veiligheidsfuncties van deze Website, noch de functies die het gebruik of het kopiëren van de inhoud beletten of beperken of beperkingen creëren met betrekking tot het gebruik van deze Website of de Inhoud op deze Website, niet te omzeilen, uit te schakelen of te verstoren. De gebruiker aanvaardt bovendien zich geen toegang te verlenen tot de Website via andere middelen dan de interface voorzien door SunPower, tenzij SunPower hiervoor toestemming geeft in het kader van een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst.

6. Beheer van de Website door SunPower/Wangedrag door de gebruiker

6.1 Beheer van de Website door SunPower SunPower kan, maar is niet verplicht: (a) de Website te controleren of onderzoeken om eventuele inbreuken op deze Overeenkomst en de naleving van de beleidslijnen van SunPower te verifiëren; (b) de relevante autoriteiten op de hoogte te brengen en/of een vervolging in te stellen tegen iedereen die deze Overeenkomst overtreedt; (c) Bijdragen of delen van Bijdragen te weigeren, te verwijderen of uit te schakelen (voor zover technisch mogelijk) die een mogelijke inbreuk op deze Overeenkomst, de wet of de beleidslijnen van SunPower inhouden of die de systemen overmatig belasten, de toegang of beschikbaarheid van de Inhoud beperken; en/of de Website te beheren volgens de modaliteiten met als doel de rechten van SunPower of derden te beschermen of de correcte werking van de Website mogelijk te maken.

6.2 Gegevens gebruiken en delen.  We moeten in staat zijn om gegevens van het monitoringsysteem die weergegeven worden via onze website voor monitoring van uw installatie op zonne-energie te gebruiken en deze gegevens te delen met relevante derden om services voor monitoring en rapportage te kunnen aanbieden.

De gegevens kunnen bijvoorbeeld informatie over de energieproductie, informatie over storingen en informatie over hardware en software omvatten. Derden kunnen de installateur van het systeem, leveranciers van interventies en onderhoud, regelgevende overheidsinstanties of een nutsbedrijf zijn. Het is ook mogelijk dat we gegroepeerde gegevens aanbieden (in een vorm waarbij de bron niet geïdentificeerd kan worden) aan derden die niet verbonden zijn aan het monitoringsysteem, zoals overheidsinstanties en onderzoeksbedrijven. Voor meer informatie over ons gebruik van uw gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Voorwaarden.

6.3 Het recht van SunPower een gebruiker te verwijderen Onverminderd de andere bepalingen van de Overeenkomst behoudt SunPower zich het recht voor, naar eigen oordeel en   zonder voorafgaande kennisgeving of recht op schadevergoeding, de toegang tot en het gebruik van de website te weigeren aan iedere gebruiker, ongeacht de reden of zelfs zonder reden. In het bijzonder, bijvoorbeeld, in het geval van overtreding van de verklaringen, garanties of verplichtingen zoals vermeld in deze overeenkomst of iedere toepasselijke regelgeving.

Indien nodig kunnen wij ook deze site verplaatsen naar een ander domein of voor onbepaalde tijd sluiten.

7. Duur

Deze Overeenkomst blijft geldig tijdens de volledige periode dat de gebruiker de Website gebruikt. De gebruiker kan het gebruik van of zijn deelname aan de Website op ieder moment stopzetten, om welke reden dan ook, door contact op te nemen op customers@maxeon.com. Tijdens de verwijdering van de account om welke reden dan ook zal SunPower de account van de gebruiker afsluiten en deze laatste kan de informatie in zijn account niet meer recupereren. Deze Overeenkomst, inclusief hoofdstukken 1-3, 5-8 en 10-17, blijven geldig zelfs na de stopzetting van het gebruik van en deelname aan de Website door de gebruiker.

8. Beleid met betrekking tot de auteursrechten

SunPower kan de account deactiveren en de toegangsrechten opzeggen van iedere gebruiker die de rechten herhaaldelijk overtreedt. Als de gebruiker houder is van auteursrechten of de vertegenwoordiger is van een houder van auteursrechten en van mening is dat de inhoud van de Website of de publicaties van andere gebruikers zijn rechten schenden, kan de gebruiker een bericht van schending van auteursrechten verzenden naar SunPower op customers@maxeon.com.

9. Wijzigingen

Het Internet en de technologie evolueren voortdurend. Het is dan ook mogelijk dat deze Overeenkomst wordt gewijzigd. In het geval van een wijziging zal SunPower contact opnemen met de gebruikers. In deze context moeten de gebruikers eventuele wijzigingen in hun e-mailadres onmiddellijk meedelen aan SunPower. Als de gebruiker zich geregistreerd heeft, zal hij, wanneer hij de Website bezoekt, worden gevraagd de nieuwe Overeenkomst te aanvaarden om de interactieve delen van de Website te kunnen gebruiken. SunPower zal ook alle nieuwe versies van deze Overeenkomst op de Website publiceren. De gebruiker moet de Website dus regelmatig bezoeken en verifiëren of er nieuwe wijzigingen zijn. Hij moet ook zijn persoonlijke gegevens up to date houden zodat SunPower hem op de hoogte kan brengen van eventuele wijzigingen.

10. Websites van derden

De Website kan links bevatten naar andere websites (“Websites van derden”). SunPower bezit noch beheert de Websites van derden en heeft de inhoud van deze Websites niet onderzocht en kan deze niet onderzoeken, inclusief de goederen of diensten die mogelijk worden aangeboden. De aanwezigheid van deze links op de Website betekent niet, en impliceert niet, dat SunPower de Websites van derden goedkeurt, m.a.w. de inhoud, de opinies, de aangeboden goederen en diensten op deze Websites. Het is mogelijk dat de inhoud die beschikbaar is of wordt gebruikt via Websites van derden wordt beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

Deze Overeenkomst is niet van toepassing op Websites van derden. Voordat de gebruiker een Website van derden bezoekt via deze Website of een link op deze Website dient hij de gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en alle andere documenten van de Website van derden te onderzoeken en zich te informeren over de regels, het beleid en de gebruiken op de Websites van derden.

11. Geschillen tussen gebruikers

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn gedrag. SunPower kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele geschillen tussen gebruikers.

12. Geschillen met SunPower, toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

De gebruiker en SunPower komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.  De gebruiker en SunPower verklaren zich ook akkoord eventuele geschillen in het kader van deze Overeenkomst te regelen conform de Nederlandse wetgeving. De toepassing van de Overeenkomst voor de internationale verkoop van goederen is expliciet uitgesloten.

13. Uitsluiting van de garantie

Binnen de beperkingen toegelaten door de toepasselijke wetgeving worden alle Bijdragen en alle inhoud die beschikbaar wordt gemaakt op de Website geleverd “zoals die bestaat” en “zoals beschikbaar” en zonder garantie noch voorwaarde van welke aard dan ook. In het kader van het beheer van de Website biedt SunPower geen garanties, zelfs niet impliciet, dat zij de Bijdragen of informatie goedkeurt die wordt gepubliceerd of beschikbaar gemaakt op de Website of via links naar Websites van derden, inclusief, bijvoorbeeld, de inhoud op Websites van derden, noch dat zij van mening is dat de gepubliceerde Bijdragen of inhoud correct, nuttig en niet schadelijk zijn. SunPower biedt geen garanties en belooft geen specifieke resultaten als gevolg van het gebruik van de Website. Het advies of de informatie verkregen van SunPower of via de Website in schriftelijke of mondelinge vorm omvatten geen garanties tenzij ze expliciet werden vermeld in deze Overeenkomst.  De gebruiker verklaart zich akkoord de Website en diensten op eigen risico te gebruiken. Binnen de beperkingen toegelaten door de toepasselijke wet wijzen SunPower, de adverteerders, de licentiehouders, de leveranciers, de werknemers, de bestuurders, de investeerders, de loontrekkenden, de agenten, de dienstverleners en alle andere medewerkers iedere garantie af, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze Website en het gebruik hiervan door de gebruikers.

SunPower biedt geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van de Website, de inhoud van alle andere Websites gelinkt met deze Website, van de Bijdragen, van de informatie of alle andere inhoud gepubliceerd op de Website of beschikbaar gemaakt op de Website via links naar de Websites van derden. SunPower is niet verantwoordelijk voor (a) mogelijke defecten, fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud, (b) alle schade, in het bijzonder moreel of materieel, resulterend uit de toegang tot en het gebruik van de Website en de diensten van SunPower door de gebruiker, (c) de eventuele niet-toegestane toegang of het gebruik van de beschermde servers van SunPower en/of persoonlijke gegevens die daar worden opgeslagen, (d) eventuele onderbrekingen van verzendingen van en naar de Website, (e) eventuele bugs, virussen, trojaanse paarden of gelijkaardige computercodes die kunnen worden verzonden door derden via of naar de Website en/of (f) mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud of eventueel verlies of schade van welke aard dan ook resulterend uit het gebruik van de gepubliceerde, verzonden of anderzijds via deze Website beschikbaar gemaakte inhoud.

Bepaalde landen of rechtsgebieden verbieden de beperking of uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Indien de gebruiker in één van deze landen woont, is het mogelijk dat de vermelde uitsluitingen niet van toepassing zijn op hem.

14. Beperking van de verantwoordelijkheid

SUNPOWER WIJST IEDERE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR ALLE ONRECHTSTREEKSE SCHADE, IN HET BIJZONDER SCHADE IN DE VORM VAN WINSTVERLIES TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE BIJDRAGEN, DE INHOUD EN ALLE ANDERE GEGEVENS. BINNEN DE BEPERKINGEN TOEGELATEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET EN IN AFWIJKING VAN IEDER TEGENSTRIJDIG VOORSCHRIFT VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST IS DE EVENTUELE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SUNPOWER MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKER VOOR HET EVENTUELE VERLIES OF OPGELOPEN SCHADE DOOR DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, OP BASIS VAN DE CONTRACTUELE VERANTWOORDELIJKHEID, BEPERKT (NAAR ONS EXCLUSIEF OORDEEL) IN OVEREENSTEMMING MET EEN VAN DE VOLGENDE MODALITEITEN :

A. IN HET GEVAL VAN EEN DIENSTVERLENING, TOT DE NIEUWE LEVERING VAN DIENSTEN OF TOT DE BETALING VAN DE KOSTEN VAN EEN NIEUWE LEVERING VAN DIENSTEN ;

B. IN HET GEVAL VAN EEN LEVERING VAN GOEDEREN, TOT DE VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF DE LEVERING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN, TOT DE REPARATIE VAN DE GOEDEREN OF TOT DE BETALING VAN DE REPARATIE OF DE KOST VAN DE VERVANGING OF AANKOOP VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN; EN

C. IN ALLE ANDERE GEVALLEN, TOT EEN SOM VAN NIET MEER DAN 50 €.

15. Boetebeding

De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat spam nadeel toebrengt aan een website, de diensten of het netwerk en schade veroorzaakt, inclusief schade aan de reputatie en de waarde van de website die moeilijk te evalueren is. In de vorm van de voortijdige redelijke betaling van de schade aanvaardt de gebruiker € 50 te betalen aan SunPower voor alle commerciële e-mailberichten of communicatie verzonden door de gebruiker van, naar of via de website, onverminderd alle bijkomende schade en belangen.

16. Garantie

De gebruiker garandeert SunPower, de geassocieerde bedrijven, dochterondernemingen en verbonden instellingen, de licentiehouders en de werknemers, agenten, partners en loontrekkenden tegen alle gevolgen, inclusief financiële gevolgen, die voortvloeien uit een handeling of claim van derden op basis van een overtreding van welke aard dan ook door de gebruiker van een van de bepalingen in de Overeenkomst.

17. Overige

17.1 Volledigheid van de overeenkomst. Deze Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en SunPower met betrekking tot het gebruik van de Website en vervangt iedere andere, eerdere of gelijktijdige, overeenkomst tussen de gebruiker en SunPower met betrekking tot het onderwerp.

17.2 Onafhankelijke aannemers. Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd in de zin een agentschap, partnerschap, een joint venture, een arbeidscontract of franchise te creëren of iedere andere vorm van samenwerking tussen de gebruiker en SunPower.

17.3 Non-existentie van begunstigde derden Deze Overeenkomst wordt afgesloten tussen de gebruiker en SunPower. Deze Overeenkomst bevat geen bepalingen ten voordele of in het belang van derden.

17.4 Titels van de hoofdstukken. De titels van de hoofdstukken in deze Overeenkomst worden uitsluitend gebruikt uit gemakkelijkheidsoverwegingen en hebben geen enkel wettelijk of contractueel effect.

17.5 Impliciete uitsluiting van afstand van rechten. Het niet toepassen van een van de rechten of rechtsmiddelen door SunPower voorzien in deze Overeenkomst wijst niet op het  afstand namen van dit recht of rechtsmiddel.

17.6 Onafhankelijkheid van de contractuele voorschriften. Deze Overeenkomst produceert alle effecten voorzien door de wet. Als een van de clausules of een deel van de clausule van deze vereenkomst ongeldig, nietig of ontoepasselijk wordt verklaard, zal deze clausule of deel van de clausule onafhankelijk worden beschouwd van de andere en dit leidt niet tot de ongeldigheid   of ondoeltreffendheid van de andere bepalingen.

17.7 Overdracht De gebruiker mag zijn rechten die voortvloeien uit deze Overeenkomst niet overdragen aan derden; wij mogen onze rechten die voortvloeien uit deze Overeenkomst zonder voorwaarden overdragen.

Deze Overeenkomst werd bijgewerkt op 02/11/2016

SunPower Netherlands B.V.
Kingsfordweg 151
1043GR Amsterdam