Polityka Prywatności

Polityka prywatności Maxeon Poland

Data wejścia w życie (ostatniej aktualizacji): 7 października 2020 r.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązująca w Polsce (zwana dalej „Polityką prywatności” lub „Polityką”) dotyczy spółek Maxeon Solar Technologies, Ltd. oraz Maxeon Solar Pte. Ltd. i ich zagranicznych podmiotów zależnych, zwanych łącznie „Maxeon”, „SunPower”, „my”, „nasz” lub „nas”, w zakresie danych osobowych użytkownika. Na rynkach innych niż Stany Zjednoczone Ameryki nasze zagraniczne podmioty zależne mogą używać nazwy marki SunPower lub firmy SunPower.

W Polsce prowadzimy działalność w formie spółki SunPower Systems Sarl (zwanej dalej „SunPower”). Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia użytkownikowi, w jaki sposób spółka SunPower i jej podmioty powiązane zbierają, wykorzystują i udostępniają informacje osobowe na jego temat, w tym na swojej stronie internetowej www.sunpower.maxeon.com/pl, jak również na temat wszelkich interakcji pomiędzy użytkownikiem a nami, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnych i usług cyfrowych (zwanych dalej łącznie „Platformami cyfrowymi”) zawierających linki do niniejszej Polityki, lub w których ją opublikowano, o ile nie wskazano inaczej. Polityka ta wyjaśnia również, w jaki sposób użytkownik może się z nami skontaktować i skorzystać z przysługujących mu praw.

W zakresie, w jakim wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w sposób inny, niż wskazano w niniejszej polityce prywatności, w momencie zbierania takich danych użytkownik otrzyma specjalne powiadomienie i uzyskamy jego zgodę, o ile wymagają tego stosowne przepisy.

W zakresie, w jakim Dane osobowe lub inne informacje osobowe użytkownika podlegają ustawie w sprawie ochrony danych osobowych [ang. Personal Data Protection Act] (zwanej dalej „PDPA”), odsyłamy do Polityki ochrony danych i prywatności spółki Maxeon, gdzie wskazano podstawę i cel zbierania, przetwarzania, ujawniania i wykorzystywania w inny sposób Danych osobowych użytkownika w zgodzie z PDPA.

Niniejsza Polityka może ulegać okresowym zmianom. Data „Ostatniej aktualizacji” podana u góry niniejszej strony wskazuje datę ostatnich zmian. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki wchodzą w życie z dniem opublikowania przez nas jej zmienionej wersji na Platformach cyfrowych. W przypadku wątpliwości odnośnie do niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w dziale „Kontakt z nami” poniżej.

Klikając poniższe linki można przejść do odpowiedniego działu niniejszej Polityki prywatności:

 1. Nieletni
 2. Jak zbieramy informacje o użytkowniku
 3. Jak wykorzystujemy informacje osobowe użytkownika
 4. Marketing
 5. Stosowanie elementów interaktywnych i powiadomień o naruszeniu praw autorskich
 6. Ujawnianie informacji spółkom należącym do grupy i innym osobom trzecim
 7. Bezpieczeństwo
 8. Przechowywanie i wykorzystywanie informacji na temat użytkownika poza Unią Europejską
 9. Zmiany Polityki prywatności
 10. Pliki cookie
 11. Prawa użytkownika do uzyskania dostępu, poprawienia, usunięcia i sprzeciwu
 12. Kontakt z nami

1. Nieletni

Platformy cyfrowe nie są skierowane do nieletnich i nie powinny być przez nich używane. Na Platformach cyfrowych nie zbieramy świadomie informacji od nieletnich. W niektórych ograniczonych przypadkach, np. w przypadku uwzględnienia osoby nieletniej w kampanii reklamowej, będzie się to odbywało za wyraźną pisemną zgodą jej rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Jak zbieramy informacje osobowe

Informacje osobowe zbierane bezpośrednio od użytkownika
Kiedy użytkownik wchodzi na nasze Platformy cyfrowe i korzysta z nich, zbieramy o nim informacje, w tym informacje osobowe pozwalające na jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację.

Poniżej wyjaśniono kategorie danych osobowych zbieranych przez nas od użytkownika oraz sposób ich zbierania:

 • Formularze online: W przypadku wypełnienia formularza online umożliwiającego spółce SunPower bądź też jej autoryzowanemu niezależnemu dystrybutorowi lub instalatorowi skontaktowanie się z użytkownikiem lub w przypadku złożenia wniosku o przedstawienie propozycji projektu układu, zbieramy dane umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Możemy również zbierać informacje dotyczące zużycia energii przez użytkownika, informacje geolokalizacyjne oraz obrazy domu użytkownika dostępne publicznie w źródłach takich jak Google Earth. Informacje te zostaną wykorzystane do przedstawienia użytkownikowi informacji na temat naszych produktów, usług i, we właściwych przypadkach, możliwości współpracy z nami. W chwili złożenia formularza możemy również zbierać informacje na temat np. adresu IP, systemu operacyjnego, identyfikatorów urządzenia i lokalizacji, co umożliwia nam sprawdzanie autentyczności/ważności zgód uzyskanych za pośrednictwem formularzy online oraz zapobieganie oszustwom i nadużyciom.
 • Komunikacja z SunPower: Gdy użytkownik kontaktuje się z SunPower za pośrednictwem telefonu, e-maila lub innych środków komunikacji elektronicznej, takich jak czat lub konta w mediach społecznościowych, w tym przez funkcję wiadomości prywatnej, zbieramy dane umożliwiające jego identyfikację wymienione powyżej oraz wszelkie inne dane osobowe, jakie użytkownik poda, zgodnie z informacją poniżej.
  • Telefon: Gdy użytkownik kontaktuje się z SunPower telefonicznie, rejestrujemy numer telefonu, z którego wykonano połączenie. Dodatkowo podczas rozmowy SunPower może zebrać informacje o imieniu i nazwisku użytkownika, jego adresie, adresie e-mail oraz zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu, jak również informacje o posiadanym przez użytkownika układzie SunPower oraz wszelkich występujących problemach. Jeśli osoba dzwoniąca reprezentuje klienta biznesowego lub potencjalnego klienta biznesowego, zebrane mogą zostać informacje osobowe związane z działalnością gospodarczą. SunPower dokonuje zapisu rozmów telefonicznych do celów szkoleniowych i zapewniania jakości. Osoba dzwoniąca może wybrać kontynuowanie połączenia na linii z zapisem lub bez zapisu.
  • E-mail i elektroniczne środki komunikacji: Gdy użytkownik kontaktuje się z SunPower za pośrednictwem poczty e-mail lub innych środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem wirtualnego asystenta, zbieramy dane umożliwiające jego identyfikację wskazane powyżej, w tym wyświetlaną nazwę użytkownika, adres e-mail, lokalizację, imię i nazwisko oraz wszelkie dane osobowe dobrowolnie podane przez użytkownika w trakcie komunikacji pozwalające nam odpowiedzieć na zapytanie i świadczyć wysokiej jakości usługi.
 • Kontakty biznesowe: SunPower zbiera kontaktowe informacje osobowe lub biznesowe, takie jak tytuł, służbowy adres e-mail i numer telefonu przekazywane nam przez użytkownika na targach lub podobnych wydarzeniach, w tym za pomocą skanów wizytówek lub pojemników do ich wrzucania, co umożliwia nam skontaktowanie się z użytkownikiem lub przekazywanie mu informacji o nas, o możliwościach nawiązania współpracy oraz o naszych produktach lub usługach pocztą e-mail lub na podane numery telefonów.
 • Referencje, treści marketingowe, studia przypadku: Udzielając referencji spółce SunPower, uczestnicząc w produkcji materiałów marketingowych lub studiów przypadku na jej rzecz, przeznaczonych do publikacji na Platformach cyfrowych lub w materiałach marketingowych lub promocyjnych, za zgodą użytkownika, zbieramy i możemy upublicznić dane umożliwiające jego identyfikację, do których należeć mogą imię i nazwisko użytkownika (w całości lub w części), informacje kontaktowe oraz informacje o doświadczeniach związanych z korzystaniem przez użytkownika z produktów i usług SunPower, w tym na temat właściwości użytkowych posiadanego przez użytkownika układu.
 • Rejestracja gwarancji na produkty: Kiedy użytkownik rejestruje w SunPower gwarancję na produkt lub upoważnia niezależnego dystrybutora/instalatora do dokonania tej czynności w jego imieniu, zbieramy następujące informacje: imię i nazwisko, adres, informacje o zakupionych produktach oraz informacje kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail. W przypadku, gdy gwarancja użytkownika zostaje zarejestrowana przez osobę trzecią, np. niezależnego dystrybutora lub instalatora, łączący strony stosunek zostanie odzwierciedlony w naszych rejestrach. Informacje te będą przez nas wykorzystywane do realizacji naszych obowiązków wynikających z gwarancji, w tym powiadamiania użytkownika o wszelkich problemach z jakością i bezpieczeństwem produktów, takich jak wycofywanie produktów z rynku, oraz do celów prowadzenia ankiet wśród użytkowników na temat zakupu produktów i doświadczeń związanych z instalacją, jak również ogólnej satysfakcji z naszych produktów.
 • Media społecznościowe, forum online, blogi, grupy dyskusyjne, pokoje czatu: Użytkownik może skontaktować się ze spółką SunPower za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, na których jest ona aktywna, w tym między innymi serwisów Facebook, LinkedIn, Instagram lub za pośrednictwem funkcji bloga, czatu lub komunikatora SunPower dostępnych na Platformach cyfrowych. W ramach tych kontaktów SunPower może zbierać nazwę wyświetlaną, prawdziwe imię i nazwisko oraz wszelkie informacje podawane przez użytkownika, takie jak posty, „lajki”, „śledzenia”, komentarze lub informacje zwrotne umieszczane przez użytkownika na stronach, tablicach lub skrzynkach odbiorczych należących do SunPower. Niektóre obszary Platform cyfrowych i platform mediów społecznościowych, np. blogi, widoczne są dla innych użytkowników lub publicznie. Zalecamy użytkownikom, aby nie umieszczali w tych obszarach Platform cyfrowych swoich danych osobowych. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRATĘ PRYWATNOŚCI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOBROWOLNEGO UJAWNIENIA INFORMACJI OSOBOWYCH LUB ZAJMOWANYCH STANOWISK W OBSZARACH PUBLICZNYCH, MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH LUB FORACH. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SUNPOWER MOŻE MIEĆ OGRANICZONĄ ZDOLNOŚĆ DO USUWANIA LUB W INNY SPOSÓB MODYFIKOWANIA/UKRYWANIA POSTÓW UMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO NA KONTACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, PODLEGAJĄCYCH REGULAMINOM KORZYSTANIA Z TYCH PLATFORM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.
 • Aplikacje: Kiedy użytkownik rejestruje się w aplikacji lub usłudze SunPower lub korzysta z nich, zbieramy podawane Informacje osobowe w celu utworzenia profilu lub konta. Mogą do nich należeć dane umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail użytkownika. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom możemy zbierać dodatkowe informacje o użytkowniku, gdy loguje się on do Platformy cyfrowej lub usługi, w tym adres IP, długość sesji, wykonywane działania oraz informacje o urządzeniu.
 • Ankiety: Kiedy użytkownik odpowiada na ankiety publikowane przez SunPower, zapisujemy jego adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie informacje podawane przez niego w odpowiedzi na ankietę i w związku z nią. Zazwyczaj, jeśli udostępniamy informacje związane z ankietami osobom trzecim, w tym niezależnym dystrybutorom i instalatorom, robimy to w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację. Możemy ujawnić informację zwrotną użytkownika na temat pracy niezależnego dystrybutora lub instalatora temu niezależnemu dystrybutorowi i instalatorowi w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika za jego zgodą lub bez niej, jeśli uznamy, że jest to niezbędne dla łatwiejszego rozwiązania problemu z jakością usługi tego niezależnego dystrybutora lub instalatora.
 • Zgoda: Możemy wykorzystać Informacje osobowe użytkownika do każdego innego celu, na jaki wyrazi on zgodę.
 • Łączenie zbieranych informacji: Możemy łączyć wszelkie informacje zbierane przez nas od użytkownika lub na jego temat i wykorzystywać je w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Nie jest naszym celem zbieranie danych wrażliwych na temat użytkownika (takich jak dane na temat zdrowia lub leczenia, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, wyznanie, członkostwo w związkach zawodowych, preferencje seksualne itp.), a użytkownik nie powinien nam takich informacji podawać.

Informacje osobowe zbierane przez nas na Platformach cyfrowych
Platformy cyfrowe wykorzystują pliki cookie, znaczniki pikselowe, narzędzia analityczne i inne podobne technologie do zbierania informacji na temat sprzętu użytkownika oraz czynności i wzorców przeglądania przez niego stron w celu wspierania efektywnego działania Platform cyfrowych i doskonalenia świadczonych przez nas usług. Technologie te zbierają następujące informacje na temat użytkownika z jego przeglądarki za każdym razem, gdy wchodzi on na Platformy cyfrowe lub korzysta z nich: adres IP, system operacyjny komputera, nazwa przeglądarki i ustawienia języka oraz strony internetowe przeglądane przed wizytą na naszej stronie, w jej trakcie i bezpośrednio po niej. Te informacje na temat przeglądania przetwarzane są anonimowo, ale mogą zostać powiązane przez nas z danymi osobowymi użytkownika, o ile zostały wcześniej podane, między innymi w celu udokumentowania lub sprawdzenia złożenia formularzy i zgód online.

Analiza danych
Możemy korzystać z usług zewnętrznych wykonawców analizy danych, takich jak Google Analytics, w celu pomiaru ruchu sieciowego w różnych częściach naszych Platform cyfrowych dla ich ulepszania. Usługa Google Analytics anonimowo śledząca użytkowników, którzy mają włączony JavaScript, wykorzystuje narzędzia techniczne, takie jak pliki cookie pierwszej kategorii oraz kod JavaScript do zbierania informacji na temat interakcji użytkownika z Platformami cyfrowymi. W skład informacji śledzących wchodzić mogą szczegółowe dane na temat aktywności użytkownika na naszych Platformach cyfrowych, takie jak odwiedzane strony internetowe, czas trwania tych odwiedzin oraz strony internetowe odwiedzane bezpośrednio przed i po wejściu na nasze Platformy cyfrowe. Ponadto pliki cookie pierwszej kategorii (takie jak pliki Google Analytics) oraz pliki cookie osób trzecich (takie jak pliki DoubleClick) wykorzystuje się do raportowania na temat tego, jak liczba wyświetleń reklam, użyć usług reklamowych i innych interakcji ma się do odwiedzin użytkownika na Platformach cyfrowych. Wykorzystujemy informacje z Google Analytics do administrowania Platformami cyfrowymi i ich aktualizacji, oceny, czy użytkownicy mieszczą się w oczekiwanej grupie demograficznej, a także do określania sposobu poruszania się kluczowych użytkowników po prezentowanych treściach. Google może zatrzymać i wykorzystywać, z zastrzeżeniem warunków swojej polityki prywatności, zebrane informacje objęte zasadami Ujawniania i udostępniania informacji przez Google Analytics [ang. Google Analytics Information Disclosures and Sharing]. Google Analytics umożliwia osobom odwiedzającym strony internetowe wyłączenie rejestracji, przetwarzania i wykorzystywania danych wygenerowanych przez pliki cookie tej usługi. Rezygnacji takiej można dokonać pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną w Google pod tym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji na ten temat, w tym jak kontrolować wykorzystywanie przez nas plików cookie i innych podobnych technologii, uzyskać można zapoznając się z naszą Polityką plików cookie.

Platformy cyfrowe zawierają linki do stron osób trzecich. Korzystając z linków do takich stron osób trzecich, użytkownik musi pamiętać, że mają one własne polityki i praktyki w zakresie ochrony prywatności. SunPower nie ponosi odpowiedzialności za te polityki ani za przetwarzanie informacji osobowych użytkownika przez te osoby. Prosimy o sprawdzenie tych polityk przed przekazaniem jakichkolwiek informacji osobowych na stronach osób trzecich.

Informacje osobowe otrzymywane przez SunPower od osób trzecich

 • Osoby trzecie, z którymi łączą nas stosunki: SunPower może otrzymywać dane osobowe użytkownika od osób trzecich, z którymi łączą nas stosunki, w tym od naszych autoryzowanych niezależnych dystrybutorów lub instalatorów, w związku z zakupem przez użytkownika układu SunPower, np. rejestracji gwarancji, oraz od naszej spółki dominującej i spółek powiązanych, w tym w związku z polecaniem potencjalnych klientów przez użytkowników.
 • Zakup danych od niepowiązanych osób trzecich: W granicach dozwolonych przepisami prawa, SunPower może zdecydować o zakupie danych osobowych użytkownika od osób trzecich, np. generatorów leadów, i przetwarzać te dane zgodnie ze stosownymi przepisami prawa (oraz, tam gdzie jest to wymagane, za zgodą użytkownika) w celu ustalenia, czy użytkownik jest zainteresowany zakupem produktu lub usługi SunPower, czy dany produkt lub usługa są dla niego odpowiednie lub czy interesuje go możliwość podjęcia działalności w charakterze instalatora lub dystrybutora SunPower.
 • Informacje ze stron osób trzecich: Niektóre z naszych aplikacji wykorzystują dane, w tym obrazy, ze stron lub baz danych osób trzecich, w tym obrazy z Google Earth w ramach naszych funkcji projektowania systemu lub szacowania, lub informacje dotyczące mediów przekazywane nam przez dostawcę mediów użytkownika za jego zgodą. Tam, gdzie jest to wymagane, wystąpimy do użytkownika o zgodę na otrzymywanie takich danych.
 • Linki do stron osób trzecich: Korzystając z linków do jakichkolwiek stron osób trzecich lub korzystając ze stron usługodawców zewnętrznych, użytkownik musi pamiętać, że mogą one mieć własne polityki i praktyki w zakresie ochrony prywatności. SunPower nie ponosi odpowiedzialności za te polityki ani za przetwarzanie informacji osobowych użytkownika przez te osoby. Prosimy o sprawdzenie tych polityk przed przekazaniem jakichkolwiek Informacji osobowych na stronach osób trzecich.

3. Jak wykorzystujemy informacje osobowe użytkownika

Zbierane przez nas Informacje osobowe lub informacje niepozwalające na identyfikację wykorzystujemy w celu usprawnienia łączących nas z użytkownikiem stosunków biznesowych, wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych i finansowych oraz do realizacji zgodnych z prawem zamierzeń handlowych, w tym celów biznesowych, a czynimy to zgodnie z podstawą prawną określoną poniżej:

CELE PODSTAWA PRAWNA

Dostarczanie użytkownikowi indywidualnemu, lub działającemu w charakterze zawodowym jako autoryzowany przedstawiciel przedsiębiorstwa lub organizacji, żądanych informacji, produktów lub usług, w tym za pośrednictwem Platform cyfrowych, takich jak konsultacje/wyceny realizowane przez SunPower, zatwierdzonego instalatora lub niezależnego dystrybutora SunPower (w zależności od dostępności), subskrypcja bloga lub newslettera, nasze wyliczenia/szacunki oszczędności energii, obsługa zamówienia i dostarczanie i/albo instalacja takich produktów i powiązanych z nimi usług, w tym konserwacja produktów, ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa produktów i serwis gwarancyjny, tam, gdzie ma to zastosowanie.

Dostarczanie użytkownikowi żądanych informacji, w tym na temat możliwości podjęcia działalności w charakterze niezależnego dystrybutora lub instalatora SunPower.

Udzielanie odpowiedzi na zapytania użytkownika, w tym w sytuacjach, kiedy podaje on nam swoje informacje kontaktowe podczas targów branżowych lub podobnych wydarzeń.

Windykacja wszelkich należnych nam płatności.

Utrzymywanie kontaktu z użytkownikiem odnośnie do zakupu naszych produktów i usług, rejestracji na Platformach cyfrowych i przestrzegania regulaminu korzystania z nich.

Wysyłanie okresowych ankiet dotyczących doświadczeń klienta w zakresie współpracy z naszą spółką, naszych produktów, zatwierdzonych niezależnych dystrybutorów i instalatorów SunPower oraz ich usług.

Realizacja regulaminu korzystania z Platform cyfrowych.

Podejmowanie i realizacja przedumownych i umownych zobowiązań wobec użytkownika.

Podejmowanie i realizacja przedumownych i umownych zobowiązań wobec użytkownika. Nasz uzasadniony interes polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania użytkownika oraz rozwijaniu i utrzymywaniu z nim stosunków.

Realizacja i egzekwowanie zobowiązań umownych oraz naszego uzasadnionego interesu w zakresie ochrony naszego majątku.

Nasz uzasadniony interes polegający na rozwijaniu naszej działalności oraz zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa naszych towarów i usług.

Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnianiu wysokiego poziomu jakości obsługi klienta i właściwości użytkowych produktów oraz podnoszeniu tego poziomu.

W przypadku komunikacji telefonicznej (na przykład jeśli zadzwonimy do użytkownika celem przeprowadzenia konsultacji zamówionej za pośrednictwem Platform cyfrowych lub jeśli użytkownik zadzwoni do centrum obsługi klienta z zapytaniem o produkt lub usługę) możemy rejestrować i monitorować rozmowę w celu szkolenia personelu oraz zapewniania wysokiej jakości obsługi klienta.

Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnianiu wysokiego poziomu jakości obsługi klienta oraz podnoszeniu tego poziomu.

Nasz uzasadniony interes i obowiązek prawny w zakresie sprawdzenia tożsamości użytkownika, w tym w celach związanych z bezpieczeństwem i zapobieganiem oszustwom.

W przypadku przedłożenia danych osobowych w związku z podaniem o pracę – rozpatrzenie i ocena podania.

Potrzeba realizacji regulaminu korzystania.

Nasz uzasadniony interes polegający na ocenie podania kandydata i podjęciu niezbędnych kroków poprzedzających zawarcie z nim umowy.

Bezpośrednie oferowanie użytkownikowi produktów, usług oraz – w stosownych przypadkach – możliwości współpracy w charakterze instalatora lub dystrybutora.

Nasz uzasadniony interes polegający na rozwijaniu naszej działalności.

Zgoda użytkownika w przypadku uzyskania na jego temat informacji od niepowiązanych z nami osób trzecich.

W przypadku zainteresowania użytkownika zakupem naszych produktów i usług, przekazywanie miejscowym niezależnym dystrybutorom/instalatorom naszych produktów informacji o użytkowniku w celu umożliwienia im skontaktowania się z nim i przekazania mu szczegółowych informacji na temat zakupu i cen. Lub w przypadku przekazania przez użytkownika informacji na swój temat niezależnemu  dystrybutorowi/instalatorowi, który zarejestruje te informacje w naszym systemie, między innymi do celów rejestracji gwarancji i serwisowania.

Nasz uzasadniony interes polegający na rozwijaniu naszej działalności oraz realizacji żądania użytkownika w zakresie usług lub informacji.

Konieczność realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych lub umownych.

Lepsze zrozumienie sposobu korzystania z Platform cyfrowych przez użytkownika i opracowywanie raportów statystycznych dotyczących zagregowanej aktywności na stronie.

Identyfikacja wzorców i trendów w zakresie korzystania przez użytkownika z Platform cyfrowych, co umożliwia nam ulepszanie ich układu i działania oraz poprawianie wrażeń z przeglądania przez użytkownika.

Doskonalenie naszych produktów i usług.

Możemy okresowo upubliczniać zagregowaną wersję zgromadzonych od odwiedzających informacji na temat przeglądania, na przykład poprzez publikację raportu na temat trendów w korzystaniu z Platform cyfrowych, które mogą mieć postać anonimową.

Sprawdzanie/potwierdzanie tożsamości użytkownika w związku z uzyskanymi od niego zgodami za pośrednictwem Platform cyfrowych.

Nasz uzasadniony interes polegający na podnoszeniu jakości naszej strony internetowej oraz produktów i usług oraz usprawnianiu komunikacji z użytkownikiem dotyczącej usług i produktów.

Nasz uzasadniony interes i ciążący na nas obowiązek prawny w zakresie zabezpieczenia Platform cyfrowych oraz sprawdzania autentyczności i zapewniania bezpieczeństwa generowanych za ich pośrednictwem formularzy do zbierania leadów.

Zbieranie dodatkowych informacji o użytkowniku ze źródeł zewnętrznych. Na przykład możemy wykorzystać adres e-mail użytkownika, aby zebrać informacje o tym, z jakich sieci społecznościowych i innych serwisów internetowych korzysta, do celów analizy lub personalizacji, co pomaga w doskonaleniu naszych produktów i strony internetowej dla użytkownika.

Nasz uzasadniony interes polegający na ocenie zainteresowań osobistych użytkownika i jego zachowań w celu doskonalenia naszych produktów i strony internetowej.

Prowadzenie analiz danych zagregowanych i analityki biznesowej pozwalających nam na prowadzenie działalności, ochronę, podejmowanie świadomych decyzji i przedstawianie raportów na temat parametrów naszego przedsiębiorstwa oraz poprawianie skuteczności działań marketingowych.

Nasz uzasadniony interes polegający na analizowaniu i uzyskiwaniu wiedzy na temat parametrów naszego przedsiębiorstwa oraz w prowadzeniu sprawozdawczości w tym zakresie.

Umożliwianie użytkownikowi korzystania z funkcji interaktywnych naszych usług, zgodnie z jego decyzją.

Zgoda użytkownika.

W przypadku wyrażenia przez użytkownika stosownej zgody możemy wykorzystać jego informacje do wysłania mu informacji  promujących wybrane produkty i usługi podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem poczty, faksu, telefonu, e-maila, SMS-ów i/albo sieci społecznościowych i innych usług internetowych, z których korzysta, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, w momencie zbierania danych będziemy prosić użytkownika o wyrażenie zgody na prowadzenie marketingu w którejkolwiek z wymienionych form.

Zgoda użytkownika.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych od innych podmiotów możemy ujawnić adres e-mail i inne dane kontaktowe użytkownika tym podmiotom, dzięki czemu będą one mogły kontaktować się z nim bezpośrednio w sprawie swoich produktów i usług.

Zgoda użytkownika.

Wykorzystujemy informacje osobowe do wypełniania norm prawa międzynarodowego, którym podlegają spółki notowane w obrocie publicznym, w tym w zakresie wykrywania, prewencji i monitorowania oszustw, korupcji i prania pieniędzy, do których zalicza się między innymi obowiązki w zakresie procedury „Poznaj swojego klienta” i sprawozdawczości.

Obowiązek przestrzegania przepisów prawa, regulacji i stosownych norm branżowych.

Nasz uzasadniony interes polegający na monitorowaniu, wykrywaniu i prewencji oszustw.

4. Komunikacja marketingowa, anulowanie subskrypcji lub wycofanie zgody

Możemy wysyłać użytkownikowi informacje marketingowe, w tym wiadomości e-mail na temat naszych produktów i usług, zapraszać na nasze wydarzenia lub w inny sposób komunikować się w celach marketingowych, pod warunkiem przestrzegania stosownych przepisów prawa, w tym w zakresie wymogów uzyskania wszelkich zgód.

Dajemy możliwość anulowania subskrypcji lub wycofania zgody na otrzymywanie dalszych informacji w każdej wysyłanej do użytkownika wiadomości elektronicznej, w tym metodą skorzystania z naszego Centrum preferencji. Ponadto użytkownicy mogą wycofać zgodę, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie 12 poniżej. Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie.

5. Stosowanie elementów interaktywnych i powiadomień o naruszeniu praw autorskich

Platformy cyfrowe mogą wykorzystywać interaktywne fora, blogi, grupy dyskusyjne, pokoje czatu itp. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie informacje publikowane przez użytkownika mogą być dostępne dla innych i/albo publicznie. Apelujemy o właściwą ocenę sytuacji, przestrzeganie Regulaminu i nieujawnianie na swój temat informacji, których inni użytkownicy nie powinni poznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji przez innych użytkowników.

Przekazywane nam przez użytkownika powiadomienia o naruszeniu praw autorskich będą kierowane do osoby odpowiedzialnej za rzekome naruszenie. Pozostałe skargi dotyczące treści naszej strony internetowej mogą również być kierowane do osób, o których mowa w skardze.

6. Ujawnianie informacji użytkownika

Możemy udostępniać Informacje osobowe użytkownika zaufanym osobom trzecim lub w innych sytuacjach, w tym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. W celu ochrony Informacji osobowych ujawnianych osobom trzecim stosować będziemy środki o charakterze umownym i innym, gdy będzie to wymagane do zapewnienia, że odbiorca zachowa poufność Informacji osobowych i nie będzie wykorzystywał ich w celach innych niż realizacja usług.

Udostępniamy dane osobowe naszej spółce dominującej i spółkom powiązanym w celu dostarczania produktów i usług oraz do wewnętrznych celów biznesowych.

Udostępniamy informacje zbierane na temat użytkownika naszym pracownikom, partnerom, spółkom dominującym i powiązanym, niezależnym dystrybutorom, instalatorom, partnerom, usługodawcom, sprzedawcom i dostawcom, którzy:

 • przetwarzają informacje w naszym imieniu;
 • dostarczają infrastrukturę, produkty lub usługi nam lub w naszym imieniu, lub pomagają nam w prowadzeniu lub usprawnianiu naszej działalności;
 • współuczestniczą z nami w dostarczaniu, konserwacji lub obsłudze Platform cyfrowych;
 • dostarczają użytkownikowi informacje, produkty i/albo usługi związane z jego układem SunPower, doświadczenie lub kiedy niezbędne jest dostarczenie informacji, produktów lub usług użytkownikowi.

Transakcje korporacyjne – w przypadku zawarcia lub zamiaru zawarcia przez nas transakcji zmieniającej strukturę naszego przedsiębiorstwa, takiej jak sprzedaż, reorganizacja, fuzja, utworzenie spółki joint venture, zmiana kontroli lub inny rodzaj rozporządzenia całością lub częścią naszego przedsiębiorstwa, majątku lub udziałów/akcji, możemy udostępnić informacje osobowe osobom trzecim celem ułatwienia realizacji takiej transakcji. W przypadku, kiedy my (lub część naszego przedsiębiorstwa) staniemy się przedmiotem takiej transakcji, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie wszelkich jego informacji osobowych będących w naszym posiadaniu takiemu zreorganizowanemu podmiotowi lub osobie trzeciej oraz wykorzystywanie ich do tych samych celów bez dalszych powiadomień.

Ankiety – w przypadku podjęcia przez użytkownika decyzji o wypełnieniu ankiety na temat doświadczeń klienta, informacje przekazane nam mogą być ujawnione innym spółkom. Informacje użytkownika mogą być przekazane w formie umożliwiającej identyfikację autoryzowanemu niezależnemu dystrybutorowi/instalatorowi SunPower. W przypadku przekazania innym, niepowiązanym osobom trzecim, informacje zostaną zanonimizowane i/albo zagregowane.

Przestrzeganie przepisów prawa – możemy ujawnić informacje zbierane na temat użytkownika, jeśli wymagają tego, lub upoważniają nas do tego, zgodnie z naszą wyłączną decyzją, stosowne przepisy prawa (krajowego lub zagranicznego), w reakcji na nakaz sądowy lub równoważny mu środek i/albo żądania urzędów regulacyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Możemy również ujawniać informacje użytkownika w celu ochrony przed oszustwem lub ochrony naszych praw umownych, własności lub innych.

Zapobieganie szkodom – możemy ujawniać informacje zbierane na temat użytkownika właściwym organom, jeśli uznamy, że użytkownik nadużył usługę oferowaną przez nas za pośrednictwem Platform cyfrowych lub w inny sposób, wykorzystując ją do ataku na inne systemy komputerowe, uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiegokolwiek innego systemu komputerowego, spamowania, innego działania niezgodnego z prawem lub łamania regulaminu korzystania z usługi lub Platform cyfrowych.

7. Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie racjonalne środki ostrożności i wdrażamy stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia określonego poziomu ochrony bezpieczeństwa i poufności informacji osobowych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednak żadna transmisja danych przez Internet i żadna strona internetowa nie daje gwarancji zabezpieczenia przed włamaniem. Dlatego, mimo że podejmujemy racjonalne środki w celu ochrony informacji osobowych użytkownika zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w sprawie ochrony danych, nie możemy zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa tych informacji. Każdy przypadek nieautoryzowanego dostępu do Platform cyfrowych lub informacji bądź też ich użycia powinien być zgłaszany do nas niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: data-protection@maxeon.com.

Wszystkie przekazywane przez użytkownika informacje przechowywane są na naszych bezpiecznych serwerach lub w chmurze, a dostęp do nich i ich wykorzystanie regulowane są politykami i standardami bezpieczeństwa. W przypadku nadania użytkownikowi (lub wybrania przez użytkownika) hasła umożliwiającego dostęp do określonych części naszej strony, ponosi on odpowiedzialność za zachowanie poufności tego hasła oraz przestrzeganie wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których zostanie przez nas powiadomiony. Prosimy o nieudostępnianie nikomu hasła.

8. Przechowywanie i wykorzystywanie informacji na temat użytkownika poza Unią Europejską

Dostęp do informacji osobowych użytkownika może mieć personel lub dostawcy w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), gdzie przepisy w zakresie ochrony danych mogą być mniej restrykcyjne niż w EOG, informacje osobowe mogą być tam przesyłane i/albo przechowywane. Informacje zbierane przez nas za pośrednictwem Platform cyfrowych i innych źródeł (takich jak nasze call center) przechowywane są w centralnych systemach komputerowych obsługiwanych przez spółkę Maxeon Solar Technologies, Ltd. lub w jej imieniu. Zlokalizowane są one poza EOG, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Singapurze i na Filipinach.

Prosimy pamiętać, że przepisy w zakresie ochrony danych w Stanach Zjednoczonych, Singapurze i na Filipinach nie zapewniają aktualnie tego samego poziomu ochrony, co przepisy Unii Europejskiej, a użytkownikowi mogą przysługiwać mniejsze uprawnienia ustawowe w odniesieniu do informacji na jego temat przechowywanych i przetwarzanych przez Maxeon Solar Technologies, Ltd. W takich przypadkach Maxeon Solar Technologies, Ltd. zaangażowała dostawców, którzy posiadają certyfikat Tarczy prywatności USA i/albo wyrazili w inny sposób zgodę na ochronę takich informacji zgodnie z europejskimi przepisami w zakresie ochrony danych.

Ponadto każdy aktywny podmiot zależny SunPower zawarł wewnątrzgrupową umowę o przesyle danych wdrażającą Standardowe klauzule umowne. Takie wewnątrzgrupowe umowy o przesyle danych zapewniają odpowiednią ochronę przepływów informacji osobowych w ramach podmiotów grupy SunPower na całym świecie, nawet gdy oddziały SunPower mają siedzibę w krajach o poziomie ochrony danych nieuznawanym za równoważny z poziomem ochrony danych osobowych gwarantowanym prawem Unii Europejskiej. Wdrożone Standardowe klauzule umowne można uzyskać na żądanie wysyłając nam e-mail na adres: data-protection@maxeon.com.

Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych zatrzymujemy informacje osobowe użytkownika przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, w jakim zostały zebrane. Niektóre dane dotyczące transakcji i usług oraz korespondencja, na przykład dotyczące zakupu przez użytkownika produktów SunPower lub gwarancji na produkty SunPower, mogą zostać zatrzymane do upływu terminu zgłaszania roszczeń odnośnie do przedmiotowej transakcji lub w celu wypełnienia wymogów przepisów w zakresie zatrzymywania takich danych, a następnie zostać zarchiwizowane zgodnie z wymogami prawa, tzn. ustawowymi wymogami w zakresie ograniczenia. Niektóre dane, w tym osób przekazujących dane osobowe spółce SunPower, które jednak nie dokonają zakupu produktów lub usług SunPower w ciągu dwóch lat od pierwszego kontaktu z SunPower, zostaną usunięte lub w inny sposób zarchiwizowane po upływie dwóch lat od daty pierwszego kontaktu z SunPower.

9. Zmiany Polityki prywatności

W związku ze zmianami technologii, stosownych przepisów prawa oraz naszej działalności lub innymi przyczynami o charakterze biznesowym, może wystąpić konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności. Nową wersję niniejszej polityki prywatności umieścimy na tej stronie internetowej oraz na Platformach cyfrowych bez powiadomienia informującego o zmianie. Dlatego ważne jest, aby użytkownik regularnie sprawdzał tę stronę internetową i Platformy cyfrowe pod kątem zmian w niniejszej polityce.

10. Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje „pliki cookie” umieszczane na komputerze użytkownika przy okazji każdej wizyty, aby odróżniać przeglądarki poszczególnych odwiedzających i zapisywać dostęp z każdej z nich. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie oraz celów ich stosowania można uzyskać zapoznając się z naszą Polityką plików cookie.

11. Realizacja praw użytkownika

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa odnośnie do posiadanych przez nas informacji osobowych na jego temat:

 • Dostęp – użytkownik może wystąpić o przejrzenie danych osobowych na jego temat będących w posiadaniu SunPower. SunPower może dokonać sprawdzenia tożsamości i uprawnień dostępu użytkownika. SunPower może obciążyć użytkownika opłatą za dostęp do informacji osobowych. O opłacie poinformujemy z wyprzedzeniem. Stosowne przepisy prawa lub regulacje mogą uniemożliwić nam ujawnienie części lub całości posiadanych przez nas danych osobowych na temat użytkownika. Niektóre dane osobowe mogą ulec zniszczeniu, skasowaniu lub anonimizacji. W przypadku braku możliwości przekazania użytkownikowi jego danych osobowych podamy tego przyczynę, z zastrzeżeniem ograniczeń o charakterze prawnym lub regulacyjnym.
 • Poprawa lub usunięcie informacji osobowych –użytkownik może wystąpić o poprawę lub usunięcie posiadanych przez nas danych na jego temat. SunPower zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany lub usunięcia danych osobowych, które uzna za prawidłowe lub których utrzymanie uzna za niezbędne. Zastrzegamy sobie prawo do żądania prawnego potwierdzenia zmian. W przypadku nieprawidłowych danych zmienimy je oraz – o ile nie okaże się to niemożliwe lub nie będzie wiązać się z nieproporcjonalnymi nakładami pracy lub kosztami – poinformujemy o tym pośredników, usługodawców lub inne podmioty zewnętrzne, którym przekazano nieprawidłowe informacje, aby mogli zaktualizować swoje rejestry.
 • Wycofanie zgody – w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych może on (w określonych przypadkach) wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania – użytkownik może (w określonych przypadkach) mieć prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, uzasadnionego jego szczególną sytuacją. W przypadku, gdy profilowanie powiązane jest z marketingiem bezpośrednim, użytkownik zawsze ma prawo do sprzeciwu.
 • Ograniczenie przetwarzania – użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w niektórych przypadkach określonych w ustawodawstwie w zakresie ochrony danych.
 • Przenoszenie danych – użytkownik ma prawo otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody lub umowy. O ile jest to wykonalne technicznie, użytkownik ma również prawo do żądania od nas przesłania tych danych do innego administratora danych.
 • Skargi – użytkownik ma prawo złożenia skargi do organu ochrony danych, jeśli uzna, że spółka SunPower nie wypełniła wymogów RODO odnośnie do jego danych osobowych.

Użytkownik może skorzystać z tego prawa pisząc do nas na adres: SunPower Systems Sarl, 14 Route de Pré-Bois, 1215 Genewa, Szwajcaria, lub wysyłając e-mail na adres: data-protection@maxeon.com, z uwzględnieniem imienia i nazwiska, danych kontaktowych, opisu żądania oraz kopii dokumentu tożsamości.

12. Kontakt z nami

SunPower Systems Sarl jest Administratorem danych w odniesieniu do informacji osobowych użytkownika przetwarzanych przez nas na mocy niniejszej Polityki prywatności.

W zakresie niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania przez nas informacji osobowych użytkownika można skontaktować się z nami pod poniższym adresem:

SunPower Systems Sarl
14 Route de Pré-Bois
1215 Genewa
Szwajcaria

E-mail: customers@maxeon.com