Umowa SunPower w sprawie warunków korzystania

Witamy na naszej witrynie internetowej oraz we wszelkich usługach cyfrowych odsyłających do niniejszej polityki (zwanych dalej łącznie "Witryną"). Operatorem Witryny jest spółka Maxeon Solar Technologies, Ltd. oraz jej podmiot(y) zależny(-e) w Polsce SunPower Systems Sarl (zwane dalej łącznie "SunPower", "my" lub "nas"). SunPower Systems Sarl jest spółką zarejestrowaną w Szwajcarii. Siedziba główna spółki znajduje się pod adresem: 14 Route de Pré-Bois 1215 Genewa, Szwajcaria. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Witryna umożliwia użytkownikowi przeglądanie treści oraz korzystanie z funkcji interaktywnych, które okresowo w niej udostępniamy. Niniejszy dokument (zwany dalej "Umową") wyjaśnia warunki obowiązujące użytkownika podczas korzystania z Witryny.

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej w inny sposób, użytkownik akceptuje warunki niniejszej Umowy oraz naszej Polityka prywatności stanowiącej jej integralną część przez przywołanie i wyraża zgodę na warunki Umowy.

Prosimy zwrócić uwagę, że do korzystania przez użytkownika z funkcji interaktywnych Witryny (jeśli takie występują), oraz w zakresie jego uprawnień do dostępu do tych funkcji, może być wymagana uprzednia rejestracja online w Witrynie.

Klikając poniższe linki można przejść do odpowiedniego artykułu niniejszej Umowy:

 1. Korzystanie z Witryny przez użytkownika
 2. Zasady dotyczące wszystkich wypowiedzi publicznych, forów i innych funkcji interaktywnych
 3. Udzielenie przez użytkownika spółce SunPower licencji na wykorzystanie jego Wypowiedzi
 4. Używanie i ochrona numeru konta użytkownika i hasła
 5. Nasze prawa własności intelektualnej
 6. Zarządzanie Witryną i naruszenia zasad przez użytkownika
 7. Okres obowiązywania umowy i postanowienia pozostające w mocy
 8. Polityka praw autorskich
 9. Aktualizacja Witryny i niniejszej Umowy
 10. Witryny osób trzecich
 11. Spory pomiędzy użytkownikami
 12. Spory z SunPower: prawo właściwe i właściwość sądu
 13. Klauzule wyłączenia odpowiedzialności
 14. Zakres odpowiedzialności SunPower
 15. Kary umowne za spam
 16. Naprawienie przez użytkownika szkód poniesionych przez SunPower
 17. Linki do naszej Witryny
 18. Postanowienia ogólne
 19. Kontakt z nami

1. Korzystanie z Witryny przez użytkownika

Użytkownik korzystający z Witryny oświadcza, że: (a) wszelkie podawane przez niego informacje są prawdziwe i prawidłowe; (b) dokonawszy rejestracji konta w naszych serwisach, w razie zmiany danych kontaktowych użytkownik będzie je aktualizował, umożliwiając nam nawiązanie kontaktu; (c) korzystając z Witryny i dostępnych w niej usług, nie narusza przepisów prawa ani regulacji, nie popełnia czynu zabronionego ani oszustwa; (d) rejestrując konto w naszych serwisach, ma ukończone 18 lat; oraz (e) będzie przestrzegał naszych zasad korzystania z funkcji interaktywnych Witryny określonych w art. 2 poniżej.

Użytkownik oświadcza również, że będzie przestrzegał wszelkich stosownych przepisów prawa krajowego w zakresie postępowania w sieci oraz Wypowiedzi (zdefiniowanych poniżej) przesyłanych do Witryny.

2. Zasady dotyczące wszystkich wypowiedzi publicznych, forów i innych funkcji interaktywnych

Witryna może udostępniać funkcje umożliwiające użytkownikowi dzielenie się informacjami i materiałami z innymi użytkownikami. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności zawierającą istotne informacje na temat prywatności użytkownika w sieci oraz wykorzystywania zbieranych przez nas informacji na jego temat. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść postów lub materiałów zamieszczanych w Witrynie (zwanych dalej "Wypowiedziami") oraz za szkody wynikłe wskutek ich zamieszczenia. Tworząc lub udostępniając Wypowiedź, użytkownik oświadcza, iż:

1. jest właścicielem Wypowiedzi lub ma wystarczające prawa do zamieszczania postów lub materiałów w formie Wypowiedzi w Witrynie lub za jej pośrednictwem;

2. nie będzie zamieszczał Wypowiedzi naruszających jakiekolwiek prawa SunPower, innej osoby lub podmiotu, w tym prawa własności intelektualnej i inne prawa własności, prawa w zakresie poufności, umów lub zobowiązań;

3. wypełnił wszelkie obowiązki wynikające z licencji udzielonych przez osoby trzecie związane z Wypowiedziami i wyraża zgodę na uiszczenie wszelkich tantiem, opłat i innych należności na rzecz wszelkich osób lub podmiotów z tytułu Wypowiedzi umieszczonych w formie postu lub materiału w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

4. nie będzie umieszczał Wypowiedzi w formie postów lub materiałów, które:

 • mają charakter zniesławiający, wyrządzają szkody, są destrukcyjne, niezgodne z prawem, nieprawidłowe, mają charakter pornograficzny, wulgarny, nieprzyzwoity, bluźnierczy, nienawistny, obraźliwy na tle rasowym lub etnicznym, obsceniczny, lubieżny, wyuzdany, sprośny, mają charakter gróźb, cechują się nadmierną przemocą, są napastliwe lub są niepożądane z innej przyczyny;
 • podżegają lub zachęcają do wyrządzenia bezpośredniej krzywdy innej osobie, lub są groźbami o takim charakterze, w tym między innymi Wypowiedzi promujących rasizm, uprzedzenia, seksizm, nietolerancję religijną lub przemoc wymierzoną w grupę osób lub pojedynczą osobę; lub
 • zawierają materiały wyłudzające informacje osobowe od osoby poniżej 18 roku życia lub będące próbą takiego wyłudzenia, lub stanowiące wykorzystywanie jakiejkolwiek osoby pod względem seksualnym lub w sposób nacechowany przemocą;

5. nie będzie zamieszczał Wypowiedzi zawierających reklamy lub nakłaniających kogokolwiek do kupna lub sprzedaży produktów lub usług (z wyjątkiem produktów i usług SunPower);

6. nie będzie wykorzystywał Witryny do jakiegokolwiek nieautoryzowanego celu, w tym między innymi do zbierania nazw użytkownika i/albo adresów e-mail innych użytkowników drogą elektroniczną lub inną, w celu wysyłania niezamówionych e-maili lub innych wiadomości elektronicznych, lub do framingu lub linkowania do Witryny bez naszej zgody wyrażonej w formie pisemnej.

7. nie będzie zamieszczał Wypowiedzi będących programami typu spyware, malware lub innym typem kodu komputerowego, zawierających je, instalujących, lub próbujących je instalować, lub promujących je, na komputerach lub urządzeniach naszych lub należących do innych osób, przeznaczonych do umożliwiania użytkownikowi lub innym osobom zbierania informacji na temat innych osób lub monitorowania ich działalności online i offline;

8. nie będzie przekazywał łańcuszków internetowych, e-maili masowych lub niechcianych, lub ingerował w działanie, wywoływał zakłócenia w działaniu lub nieuzasadnione obciążenie Witryny, sieci lub usług powiązanych z Witryną, w tym między innymi hakował Witrynę lub wykorzystywał ją do wysyłania niezamówionych lub handlowych e-maili, biuletynów, komentarzy lub innych informacji;

9. nie będzie podszywał się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, sprzedawał lub udostępniał hasła lub danych rejestracyjnych Witryny, podawał fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji identyfikacyjnych lub adresowych, lub naruszał prywatności lub dóbr osobistych, poufności lub prawa własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; oraz

10. nie będzie świadomie przesyłał jakichkolwiek danych, wysyłał lub wgrywał jakichkolwiek Wypowiedzi lub innych materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, programy typu "time-bomb", keyloggery, programy typu "adware" lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy, którego przeznaczeniem jest negatywne wpływanie na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

3. Udzielenie przez użytkownika spółce SunPower licencji na wykorzystanie jego Wypowiedzi

SunPower może potrzebować od użytkownika licencji na wykorzystanie jego Wypowiedzi w Witrynie lub innych miejscach. Zamieszczając Wypowiedź w Witrynie, użytkownik udziela nam niewygasającej, niewyłącznej (tzn. użytkownik zachowuje swobodę udzielania licencji na daną Wypowiedź innym), w pełni opłaconej, wolnej od tantiem (tzn. nie mamy obowiązku płacić użytkownikowi za wykorzystanie jego Wypowiedzi), uwzględniającej możliwość sublicencjonowania (tzn. możemy udzielić prawa do wykorzystania Wypowiedzi użytkownika innym, na przykład dostawcy usług hostingu Witryny), ogólnoświatowej licencji na wykorzystywanie, zmienianie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wykonywanie i wyświetlanie, reprodukowanie, komunikowanie i dystrybucję Wypowiedzi.

4. Używanie i ochrona numeru konta użytkownika i hasła

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy i poufność wszelkich numerów kont i haseł uzyskanych podczas rejestracji konta w Witrynie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie przypadki wykorzystania swojego konta (kont), bez względu na to, czy były one w sposób faktyczny lub wyraźny autoryzowane przez niego. Mamy prawo ograniczyć rejestrację kont wyłącznie do kwalifikowalnych użytkowników.

5. Nasze prawa własności intelektualnej

Całość treści w Witrynie ("Materiały"), znaki towarowe, znaki usługowe i logotypy w niej zawarte ("Znaki") są naszą własnością lub jesteśmy ich licencjobiorcami i są przedmiotem praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej na mocy stosownych przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, Australii i innych krajów oraz konwencji międzynarodowych. Zastrzegamy wszystkie prawa do Witryny oraz Materiałów i Znaków nieudzielone w sposób wyraźny w niniejszej Umowie lub innej, oddzielnej umowie zawartej w formie pisemnej. Użytkownik może pobierać lub drukować kopie Materiałów do własnego osobistego użytku, zachowując jednak wszystkie znajdujące się na nich i w nich klauzule dotyczące praw autorskich i własności. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie obchodził, wyłączał ani w inny sposób zakłócał funkcji Witryny związanych z bezpieczeństwem lub funkcji uniemożliwiających lub ograniczających wykorzystywanie lub kopiowanie jakichkolwiek Materiałów, lub wprowadzających ograniczenia w korzystaniu z Witryny lub znajdujących się w niej Materiałów. Użytkownik wyraża również zgodę na to, że nie będzie uzyskiwał dostępu do Witryny w sposób inny niż za pośrednictwem udostępnianego przez nas interfejsu, chyba że zostanie do tego przez nas specjalnie upoważniony oddzielną umową w formie pisemnej.

6. Zarządzanie Witryną i naruszenia zasad przez użytkownika

6.1 Zarządzanie Witryną

Mamy prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do: (a) monitorowania lub dokonywania przeglądu Witryny pod kątem naruszeń niniejszej Umowy oraz przestrzegania naszych polityk; (b) zgłaszania do organów ścigania osób naruszających niniejszą Umowę i/albo podejmowania kroków prawnych wobec nich; (c) odrzucania, ograniczania dostępności lub osiągalności, usuwania lub wyłączania (w zakresie wykonalnym z technologicznego punktu widzenia) dowolnych Wypowiedzi lub ich części, mogących naruszać niniejszą Umowę, przepisy prawa lub którąkolwiek z naszych polityk, mających zbyt duże rozmiary lub uciążliwych; i/albo (d) zarządzania Witryną w sposób mający na celu ochronę praw i własności SunPower i osób trzecich lub ułatwiający prawidłowe funkcjonowanie Witryny.

6.2 Wykorzystywanie i udostępnianie danych

Wymagamy możliwości wykorzystywania danych z systemu monitorowania prezentowanych za pośrednictwem witryny do monitorowania instalacji słonecznych i udostępniania tych danych odpowiednim osobom trzecim w celu świadczenia usług monitorowania i sprawozdawczości. Dane te mogą obejmować na przykład informacje o produkcji energii, usterkach oraz sprzęcie i oprogramowaniu. Do osób trzecich zaliczać się mogą: instalator układu, dostawcy usług w zakresie eksploatacji i konserwacji, państwowe urzędy regulacyjne lub dostawca mediów. Możemy również przekazywać dane w formie zagregowanej (w formie uniemożliwiającej identyfikację źródła) osobom trzecim niepodłączonym do systemu monitorowania, takim jak agencje państwowe i firmy badawcze. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez SunPower uzyskać można zapoznając się z naszą Polityką prywatności.

6.3 Prawo do zawieszenia lub anulowania dostępu

Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszej Umowy, zastrzegamy sobie prawo, na zasadzie swobody decyzyjnej i bez powiadamiania lub ponoszenia odpowiedzialności, do odmowy dostępu do Witryny i/albo jakiegokolwiek konta w Witrynie, i odmowy korzystania z nich, dowolnej osobie z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia jakiegokolwiek oświadczenia, przyrzeczenia lub porozumienia zawartego w niniejszej Umowie, stosownych przepisów prawa lub regulacji. W razie konieczności możemy też przenieść Witrynę do innej domeny lub zamknąć ją na czas nieokreślony.

6.4 Ryzyko wystąpienia szkody

Prosimy zwrócić uwagę, że kontakty z nieznajomymi, w tym z osobami mogącymi działać podstępnie, wiążą się z ryzykiem, w tym między innymi uszkodzenia ciała. Prosimy uważnie dobierać informacje zamieszczane w Witrynie oraz przekazywane innym użytkownikom. Odradza się użytkownikowi publiczne zamieszczanie następujących informacji w Witrynie: pełnego imienia i nazwiska, numerów telefonów i adresów pocztowych. Wypowiedzi i inne materiały przesyłane do Witryny, lub w niej zamieszczane, przez inne osoby nie są poddawane wstępnej moderacji. Pomimo zakazów zawartych w niniejszej Umowie, Wypowiedzi takie i inne informacje mogą mieć charakter obraźliwy, szkodliwy lub nieprawidłowy, mogą być też oznaczone nieprawidłowo lub w sposób wprowadzający w błąd. Użytkownik ponosi całkowite ryzyko związane z przeglądaniem takich treści i kontaktami z innymi użytkownikami, z którymi się styka za pośrednictwem Witryny. Oczekujemy od użytkownika kierowania się ostrożnością i zdrowym rozsądkiem podczas korzystania z Witryny.

7. Okres obowiązywania umowy i postanowienia pozostające w mocy

Niniejsza Umowa obowiązuje i jest skuteczna w okresie korzystania przez użytkownika z Witryny. Użytkownik posiadający konto w Witrynie może je skasować w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, wysyłając nam e-mail. W przypadku skasowania konta w Witrynie z dowolnego powodu użytkownik traci możliwość odzyskania materiałów znajdujących się na koncie lub za jego pośrednictwem przeglądanych. Nawet po zakończeniu korzystania z Witryny lub konta i uczestnictwa w nich, niektóre artykuły niniejszej Umowy pozostaną w mocy, w tym artykuły: 1–3, 5–8 oraz 10–18.

8. Polityka praw autorskich

W przypadku przesłania do Witryny materiałów, lub dokonania innych czynów z nią związanych, naruszających prawa autorskie SunPower lub innych osób, możemy, niezależnie od przysługujących nam praw określonych w art. 6 (Zarządzanie Witryną i naruszenia zasad przez użytkownika), anulować konto użytkownika i jego prawa dostępu do Witryny.

9. Aktualizacja Witryny i niniejszej Umowy

Internet i technologia podlegają gwałtownym zmianom. Materiały i informacje dostępne w Witrynie mogą się zdezaktualizować w każdej chwili, a my nie mamy obowiązku aktualizacji jej treści. Niniejsza Umowa może ulegać okresowym zmianom. W takim przypadku skontaktujemy się z zarejestrowanymi użytkownikami, dlatego ważne jest, aby użytkownik informował nas niezwłocznie o zmianach adresu e-mail. Zarejestrowany użytkownik może zostać poproszony o akceptację nowej umowy przez kliknięcie podczas kolejnego logowania w Witrynie, bez czego nie będzie mógł korzystać z interaktywnych części serwisu. Wszelkie zmienione wersje niniejszej Umowy zostaną również umieszczone w Witrynie z informacją o zmianach. Dlatego ważne jest, aby użytkownik regularnie sprawdzał Witrynę pod kątem ogłoszeń o zmianach.

10. Witryny osób trzecich

Witryna może zawierać linki do innych witryn (zwanych dalej "Witrynami osób trzecich"). Nie jesteśmy właścicielami ani operatorami Witryn osób trzecich i nie dokonywaliśmy przeglądu materiałów, w tym towarów lub usług, udostępnianych za ich pośrednictwem. Udostępnianie w Witrynie tych linków nie jest równoznaczne z wyraźnym lub dorozumianym polecaniem przez nas Witryn osób trzecich lub jakichkolwiek materiałów, opinii, towarów lub usług w nich dostępnych. Materiały osób trzecich dostępne, lub udostępniane do korzystania, za pośrednictwem Witryn osób trzecich, mogą również być przedmiotem ochrony praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Korzystanie przez użytkownika z Witryn osób trzecich nie jest przedmiotem niniejszej Umowy. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem korzystania z Witryn osób trzecich, polityką prywatności oraz wszelkimi innymi dokumentami dotyczącymi tych witryn i upewnić się, że rozumie przepisy, polityki i praktyki obowiązujące podczas korzystania z nich.

11. Spory pomiędzy użytkownikami

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie podczas dostępu i korzystania z Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek sporem powstałym pomiędzy nim a innym użytkownikiem.

12. Spory z SunPower: prawo właściwe i właściwość sądu

Prawem właściwym w zakresie wszelkich sporów powstałych w związku z dostępem do Witryny i korzystaniem z niej przez użytkownika (w tym wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) jest prawo australijskiego stanu Wiktoria (z wyłączeniem przepisów w zakresie wyboru prawa właściwego), a strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że sądami właściwymi do rozstrzygania sporów będą sądy australijskiego stanu Wiktoria.

13. Klauzule wyłączenia odpowiedzialności

Wypowiedzi, informacje i inne materiały udostępniane w naszej Witrynie – czy to przez SunPower, czy innych jej użytkowników – nie mają w swoim zamierzeniu charakteru porad, na których należałoby polegać. W związku z tym wyłączamy, w najszerszym dopuszczonym przepisami prawa zakresie, naszą odpowiedzialność z tytułu polegania na takich materiałach przez osoby odwiedzające naszą Witrynę lub osoby poinformowane o jakiejkolwiek jej treści.

Wszelkie treści, informacje oraz inne materiały lub elementy udostępniane są za pośrednictwem Witryny w stanie "w jakim są" i "w miarę dostępności" oraz (w najszerszym dopuszczonym przepisami prawa zakresie) bez jakichkolwiek gwarancji lub warunków. W najszerszym dopuszczonym przepisami prawa zakresie wyłączamy naszą odpowiedzialność z tytułu wyraźnych, dorozumianych, ustawowych i innych rękojmi, gwarancji i oświadczeń, w tym między innymi rękojmi z tytułu przydatności handlowej, zgodności rzeczy z przeznaczeniem oraz braku naruszenia praw własności i praw własności intelektualnej.

Prowadzenie przez nas Witryny nie jest równoznaczne z wyraźnym lub dorozumianym oświadczeniem w zakresie popierania jakichkolwiek Wypowiedzi lub innych materiałów dostępnych w Witrynie, lub pod linkami w niej umieszczonymi, w tym między innymi treści znajdujących się w Witrynach osób trzecich, ani w zakresie uznawania przez nas takich Wypowiedzi lub innych materiałów za kompletne, prawidłowe, użyteczne lub nieszkodliwe. Nie możemy zagwarantować, ani nie obiecujemy, osiągnięcia żadnych konkretnych wyników z tytułu korzystania z Witryny. Porady lub informacje w formie ustnej lub pisemnej uzyskane przez użytkownika od nas lub z Witryny nie oznaczają udzielenia gwarancji niewskazanej wyraźnie w niniejszej Umowie. Użytkownik wyraża zgodę na to, że ponosi wyłączne ryzyko z tytułu korzystania z Witryny i jej usług. W najszerszym dopuszczonym przepisami prawa zakresie spółka SunPower oraz jej ogłoszeniodawcy, licencjodawcy, dostawcy, przedstawiciele kierownictwa, członkowie zarządu, inwestorzy, pracownicy, przedstawiciele, usługodawcy i inni wykonawcy wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu wszystkich gwarancji wyrażonych i dorozumianych związanych z Witryną i korzystaniem z niej przez użytkownika.

Z zastrzeżeniem art. 14 (Zakres odpowiedzialności SunPower) nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek: (a) błędów, pomyłek lub nieprawidłowości w zakresie treści i materiałów, (b) uszkodzeń ciała lub szkód materialnych o dowolnym charakterze wynikłych z dostępu użytkownika do Witryny lub usług i korzystania z nich, (c) przypadków nieuprawnionego dostępu lub użycia naszych bezpiecznych serwerów i/albo informacji osobowych na nich przechowywanych, (d) zakłóceń lub przypadków zerwania przesyłu do lub z Witryny, (e) błędów, wirusów, koni trojańskich i temu podobnych, które mogą być przesłane do Witryny lub za jej pośrednictwem przez osoby trzecie i/albo (f) błędów lub pominięć w treści i materiałach, lub jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych w wyniku wykorzystania treści zamieszczonych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych w Witrynie.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za taką konfigurację informatyczną, programów komputerowych i platformy, która pozwoli mu uzyskać dostęp do naszej witryny. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania chroniącego przed wirusami.

W niektórych jurysdykcjach niedozwolone jest ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności z tytułu określonych gwarancji, lub wykluczanie lub ograniczanie określonych odszkodowań. Jeśli użytkownik zamieszkuje w takiej jurysdykcji, powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą go nie dotyczyć w takim zakresie, w jakim są one niezgodne ze stosownymi przepisami prawa.

14. Zakres odpowiedzialności SunPower

SunPower w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej z tytułu bezpośrednich, pośrednich, następczych, ubocznych, specjalnych, karnych lub jakichkolwiek innych strat lub szkód, w tym między innymi z tytułu bezpośredniej lub pośredniej utraty przychodów lub zysku, zakłócenia działalności gospodarczej lub utraty danych, wynikłych z korzystania przez użytkownika z Witryny i jakichkolwiek Wypowiedzi, materiałów lub innych treści dostępnych w Witrynie, lub powstałych w inny sposób w związku z niniejszą Umową na gruncie prawa umów, deliktów (z uwzględnieniem zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub jakimkolwiek innym.

SunPower nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód wywołanych przez wirusa, atak DDOS lub inne szkodliwe materiały technologiczne mogące zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały będące własnością użytkownika w następstwie korzystania przez niego z naszej witryny, pobrania treści znajdujących się w niej lub w jakiejkolwiek innej witrynie powiązanej za pomocą linku.

Pozostaje to bez wpływu na naszą odpowiedzialność z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała będących następstwem naszego zaniedbania ani na odpowiedzialność z tytułu złożenia fałszywego oświadczenia co do faktów, ani odpowiedzialność z innego tytułu, której nie można wykluczyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Kary umowne za spam

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że spam jest szkodliwy dla witryny, usług lub sieci i wywołuje szkody, w tym w zakresie renomy i wartości przedsiębiorstwa, których rozmiary trudno zmierzyć. Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie na rzecz SunPower tytułem wstępnie oszacowanych oczekiwanych strat kwoty 100 dolarów australijskich za każdego niezamówionego handlowego e-maila lub inną niezamówioną informację handlową, wysłane przez użytkownika z Witryny, do niej lub za jej pośrednictwem.

16. Naprawienie przez użytkownika szkód poniesionych przez SunPower

Użytkownik wyraża zgodę na naprawienie szkód i zabezpieczenie nas, naszych podmiotów zależnych, powiązanych oraz licencjodawców i, odpowiednio, przedstawicieli ich kierownictwa, przedstawicieli, wspólników i pracowników przed odpowiedzialnością z tytułu strat, zobowiązań, roszczeń lub żądań, z uwzględnieniem uzasadnionych wynagrodzeń za usługi prawnicze, zgłaszanych przez osoby trzecie w następstwie lub w wyniku korzystania przez użytkownika z Witryny lub Materiałów w sposób naruszający niniejszą Umowę i/albo powstałych w wyniku naruszenia niniejszej Umowy i/albo naruszenia oświadczeń, o których mowa powyżej.

17. Linki do naszej Witryny

Użytkownik może zamieszczać linki do naszej strony domowej, pod warunkiem, że uczyni to w sposób uczciwy, prawidłowy, zgodny z prawem oraz niewywołujący szkód w zakresie naszej renomy i niewykorzystujący jej. Użytkownik nie może zamieszczać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę wzajemnego powiązania, naszej aprobaty lub polecenia, w sytuacji, gdzie nie ma to miejsca. Użytkownik nie może zamieszczać linku do naszej Witryny na stronie niebędącej jego własnością. Nie zezwalamy na uwzględnianie naszej Witryny na zasadzie framingu w żadnej innej witrynie ani na tworzenie linku do jakiejkolwiek części naszej Witryny, z wyjątkiem strony domowej. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zezwolenia na tworzenie linków bez powiadomienia. Witryna, w której użytkownik zamieszcza link, musi pod każdym względem spełniać zasady dotyczące treści określone w art. 2 (Zasady dotyczące wszystkich wypowiedzi publicznych, forów i innych funkcji interaktywnych). Użytkownik chcący wykorzystać treści naszej Witryny w sposób inny, niż określono powyżej, powinien skontaktować się z nami pod adresem e-mail podanym w art. 19 (Kontakt z nami).

18. Postanowienia ogólne

18.1 Integralność Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a SunPower w zakresie korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub umowy pomiędzy użytkownikiem i SunPower dotyczące jej przedmiotu.

18.2 Niezależni wykonawcy. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako tworzące jakikolwiek stosunek przedstawicielstwa, spółki, spółki joint venture, pracodawca-pracownik lub franczyzodawca-franczyzobiorca pomiędzy SunPower a użytkownikiem.

18.3 Tytuły artykułów. Tytuły artykułów zostały zamieszczone w niniejszej Umowie wyłącznie w charakterze udogodnienia i nie mają skutków prawnych ani umownych.

18.4 Brak zrzeczenia się praw. Brak wykonania jakiegokolwiek uprawnienia lub wyegzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się przez SunPower takiego uprawnienia lub uchyleniem takiego postanowienia.

18.5 Klauzula salwatoryjna. Niniejsza umowa działa w najszerszym zakresie dopuszczonym przepisami prawa. W przypadku niezgodności z prawem, nieważności lub niemożliwości realizacji jakiegokolwiek postanowienia w całości lub w części, takie postanowienie, lub jego część, uznaje się za wyłączone z niniejszej Umowy i nie ma ono wpływu na ważność i realizację któregokolwiek z pozostałych postanowień.

18.6 Cesja. Użytkownik nie może przenosić praw przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią. Spółka SunPower może przenosić swoje prawa przysługujące jej na mocy niniejszej Umowy bezwarunkowo.

19. Kontakt z nami

Osoby chcące skontaktować się z nami prosimy o wysłanie e-maila. Niniejsza Umowa została ostatni raz zaktualizowana dnia 4 listopada 2019 r.