Globalne Warunki Korzystania spółki Maxeon

Data wejścia w życie (ostatnia aktualizacja): 1 lutego 2022 r.

Witamy na naszej stronie internetowej oraz w naszych usługach cyfrowych i aplikacjach określonych poniżej (łącznie „Platformy cyfrowe”). Platformy cyfrowe są obsługiwane przez spółkę Maxeon Solar Technologies, Ltd. i nasze spółki zależne, w tym naszego lokalnego przedstawiciela (łącznie „Maxeon”, „my”, „nasz” lub „nas”).

Maxeon Solar Technologies, Ltd. jest spółką zarejestrowaną w Republice Singapuru pod numerem 201934268H oraz ma siedzibę w miejscu wskazanym na naszej korporacyjnej stronie Kontakt.

Dane naszego lokalnego przedstawiciela są dostępne na naszej lokalnej stronie „Kontakt”.

Niniejsza Umowa określa warunki korzystania („Warunki korzystania”), które mają zastosowanie do korzystania z Platform cyfrowych, w tym korzystania z witryny internetowej spółki Maxeon pod adresem www.maxeon.com, naszej monitorującej witryny internetowej i naszych aplikacji. Niniejsza Umowa jest prawnie wiążącą umową między użytkownikiem a spółką Maxeon.

UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z PLATFORM CYFROWYCH, W TYM PRZEGLĄDAJĄC NASZĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY I NASZEJ GLOBALNEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ ZGADZA SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z PLATFORM CYFROWYCH.

Należy pamiętać, że w celu korzystania z interaktywnych funkcji (jeśli istnieją) Platform cyfrowych oraz w zakresie, w jakim użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do takich funkcji, może być konieczne uprzednie zarejestrowanie się na naszym koncie w procesie rejestracji online, który nie podlega przeniesieniu.

Kliknij poniżej, aby przejść do określonej sekcji niniejszej Umowy:

 1. Korzystanie z Platform cyfrowych przez użytkownika
 2. Zasady regulujące wszelkie wpisy, fora i inne funkcje interaktywne
 3. Udzielanie naszej spółce licencji w celu korzystania z Wpisów użytkowników
 4. Wykorzystywanie i ochrona numeru konta i hasła
 5. Nasze prawa własności intelektualnej
 6. Zarządzanie przez nas Platformami cyfrowymi i niewłaściwe postępowanie użytkowników
 7. Okres obowiązywania, wypowiedzenie i postanowienia pozostające w mocy po rozwiązaniu Umowy
 8. Polityka dotycząca praw autorskich
 9. Aktualizacje Platform cyfrowych i niniejszej Umowy oraz zaprzestanie działania Platform cyfrowych i świadczenia powiązanych usług
 10. Witryny osób trzecich
 11. Spory między użytkownikami
 12. Spory z naszą spółką: prawo właściwe i jurysdykcja
 13. Gwarancje, ograniczenie odpowiedzialności i zwolnienie
 14. Kary umowne za spam
 15. Użytkownik zabezpiecza naszą spółkę przed odpowiedzialnością prawną
 16. Linki do naszej witryny
 17. Różne
 18. Kontakt

1. Korzystanie z Platform cyfrowych przez użytkownika

Korzystając z Platform cyfrowych, użytkownik oświadcza i gwarantuje, co następuje.

 1. Wszelkie przesyłane informacje są prawdziwe i dokładne.

 2. Użytkownik poda dokładne informacje na swój temat. Zabrania się wykorzystywania fałszywych informacji lub podszywania się pod inną osobę lub firmę w trakcie interakcji użytkownika z naszą spółką lub w związku z korzystaniem z Platformy cyfrowej.

 3. Jeśli użytkownik zarejestrował u nas konto, zaktualizuje swoje dane kontaktowe, jeśli ulegną one zmianie, aby można się było z nim skontaktować.

 4. Korzystanie z Platform cyfrowych i korzystanie z usług dostępnych na Platformach cyfrowych nie narusza żadnego obowiązującego prawa ani regulacji i nie jest niezgodne z prawem, nie ma na celu wprowadzenia w błąd lub dokonania oszustwa.

 5. Jeśli użytkownik zarejestruje u nas konto i ma ukończone 18 lat oraz jeśli użytkownik rejestruje się na Platformach cyfrowych lub korzysta z nich w imieniu podmiotu gospodarczego, użytkownik jest uprawniony do wyrażenia zgody na zawarcie niniejszej Umowy w imieniu przedsiębiorstwa.

 6. Użytkownik będzie przestrzegać naszych zasad regulujących korzystanie z interaktywnych funkcji Platform cyfrowych, jak określono w sekcji 2 poniżej.

 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na dowolnym zarejestrowanym koncie lub profilu. Jeśli użytkownik udostępni swoje konto innym osobom, wówczas będzie odpowiedzialny za wszelką aktywność na nim.

 8. Użytkownik nie będzie przesyłać łańcuszkowych, masowych ani śmieciowych wiadomości e-mail ani zakłócać czy przerywać działania lub powodować nadmierne obciążenie Platform cyfrowych lub sieci lub usług połączonych z Platformami cyfrowymi, w tym między innymi włamywać się na Platformy cyfrowe lub używać Platform cyfrowych do wysyłania niechcianych lub komercyjnych wiadomości e-mail, biuletynów, komentarzy lub innych komunikatów.

 9. Użytkownik nie będzie korzystać z Platform cyfrowych w jakichkolwiek nieautoryzowanych celach, w tym między innymi w celu zbierania nazw użytkowników i/lub adresów e-mail innych użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub innej komunikacji elektronicznej, w celu sprzedaży danych dostępnych na Platformach cyfrowych lub angażowania lub wciągania w nieuczciwe interesy Platform cyfrowych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 10. Użytkownik nie będzie sprzedawać ani pozwalać innym korzystać z hasła lub rejestracji użytkownika na Platformach cyfrowych, podawać fałszywych lub wprowadzających w błąd danych identyfikacyjnych lub adresowych, ani naruszać prywatności lub praw osobistych, poufności lub praw własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

 11. Użytkownik nie będzie świadomie przesyłać żadnych danych, wysyłać ani przesyłać żadnych wpisów ani innych materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy, który może negatywnie wpłynąć na działanie jakiegokolwiek oprogramowanie lub sprzętu komputerowego.

 12. Użytkownik nie będzie używać robotów internetowych (botów indeksujących, skrobaków lub pająków) względem jakiejkolwiek strony Platform cyfrowych, dokonywać inżynierii wstecznej ani próbować uzyskać kodu źródłowego Platform cyfrowych.

Ponadto użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych regulujących postępowanie w Internecie i przesyłanie Wpisów (zgodnie z definicją w sekcji 2 poniżej) do Platform cyfrowych.

2. Zasady regulujące wszelkie wpisy, fora i inne funkcje interaktywne

Platformy cyfrowe mogą zapewniać funkcje, które umożliwiają użytkownikowi udostępnianie informacji i materiałów naszej spółce i innym użytkownikom. Prosimy koniecznie zapoznać się z naszą Globalną Polityką Prywatności, która zawiera ważne informacje na temat prywatności użytkownika w Internecie i korzystania przez nas z informacji, które zbieramy o użytkowniku. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i wszelkie szkody wynikające z wszelkich postów lub zgłoszeń na Platformach cyfrowych („Wpisy”). Przez utworzenie lub udostępnienie Wpisu użytkownik oświadcza i gwarantuje, co następuje.

 1. Użytkownik jest właścicielem lub dysponuje wystarczającymi uprawnieniami do publikowania lub przesyłania Wpisów na Platformę cyfrową lub za jej pośrednictwem.

 2. Użytkownik nie będzie publikować wpisów, które naruszają jakiekolwiek prawa spółki Maxeon lub jakiejkolwiek innej osoby albo podmiotu, w tym własności intelektualnej i innych praw własności, praw do zachowania poufności oraz praw lub obowiązków umownych.

 3. Użytkownik w pełni przestrzega wszelkich zezwoleń osób trzecich dotyczących wpisów i zgadza się zapłacić wszystkie tantiemy, opłaty i inne środki należne jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi w związku z Wpisami, które użytkownik opublikował lub przesłał na Platformę cyfrową lub za jej pośrednictwem.

 4. Użytkownik nie będzie publikować ani przesyłać Wpisu, który:

  1. jest zniesławiający, szkodliwy, destrukcyjny, niezgodny z prawem, celowo niedokładny, pornograficzny, wulgarny, nieprzyzwoity, bluźnierczy, nienawistny, obraźliwy na tle rasowym lub etnicznym, nieprzyzwoity, lubieżny, sprośny, obsceniczny, zawierający groźby, agresywny, napastliwy lub ma inny budzący zastrzeżenia charakter;

  2. podżega lub zachęca do fizycznego skrzywdzenia innej grupy lub osoby albo zawiera tego rodzaju groźby;

  3. promuje rasizm, nietolerancję, seksizm, nietolerancję religijną lub krzywdzenie jakiejkolwiek grupy lub osoby; lub

  4. zawiera materiały, które nakłaniają lub usiłują uzyskać dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują kogokolwiek seksualnie lub w celach związanych z przemocą.

 5. Użytkownik nie będzie publikować Wpisów zawierających reklamy lub zachęcających kogokolwiek do kupowania lub sprzedawania produktów albo usług (innych niż produkty i usługi naszej spółki).

 6. Użytkownik nie będzie publikować Wpisów ani podejmować żadnych innych działań, które stanowią, zawierają, instalują lub próbują zainstalować albo promują oprogramowanie szpiegujące, złośliwe albo inny kod komputerowy, zarówno na naszych komputerach lub sprzęcie lub komputerach albo sprzęcie innych osób; obejmuje to również technologie przeznaczone do umożliwienia użytkownikowi lub innym osobom gromadzenia informacji lub monitorowania aktywności sieciowej albo innej aktywności innego podmiotu.

3. Udzielanie naszej spółce licencji w celu korzystania z Wpisów użytkowników

Dokonując wpisu na Platformie cyfrowej użytkownik przyznaje nam wieczystą, niewyłączną (co oznacza, że użytkownik może udzielać licencji na swój Wpis innym podmiotom), w pełni opłaconą, wolną od opłat licencyjnych (co oznacza, że nie jesteśmy zobowiązani do płacenia użytkownikowi za korzystanie z jego Wpisów), umożliwiającą sublicencjonowanie (co oznacza, że możemy przyznać innym podmiotom prawo do korzystania z Wpisów użytkownika, na przykład firmie hostującej Platformy cyfrowe) oraz ogólnoświatową licencję na używanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wykonywanie i wyświetlanie, powielanie, komunikowanie i rozpowszechnianie Wpisów. Użytkownik zgadza się nie dochodzić żadnych autorskich praw osobistych ani praw do reklamy przeciwko naszej spółce za korzystanie z Wpisów użytkownika. Ponadto użytkownik uznaje nasz uzasadniony interes w korzystaniu z Wpisu użytkownika, zgodnie z zakresem niniejszej licencji, w zakresie, w jakim wpisy użytkownika zawierają dowolne dane osobowe.

4. Wykorzystywanie i ochrona numeru konta i hasła

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy i poufności wszelkich numerów kont i haseł, które może posiadać podczas rejestracji konta na Platformach cyfrowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z należących do niego kont, niezależnie od tego, czy faktycznie albo wyraźnie wyraził na nie zgodę. Możemy ograniczyć lub limitować rejestrację konta tylko do uprawnionych użytkowników.

5. Nasze prawa własności intelektualnej

Platformy cyfrowe i wszystkie treści na Platformach cyfrowych są naszą własnością lub udzielono nam na nie licencji oraz podlegają prawu autorskiemu i innym prawom własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i konwencjami międzynarodowymi. Zastrzegamy wszelkie prawa do Platform cyfrowych i treści, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy lub dowolnej oddzielnej pisemnej umowy. Użytkownik może pobrać lub wydrukować kopię materiałów dostępnych za pośrednictwem Platform cyfrowych do własnego użytku osobistego, takiego jak zastosowania związane z zakupem, instalacją, konserwacją i obsługą produktów Maxeon. Niemniej użytkownik jest zobowiązany do zachowania wszystkich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności znajdujących się w i na materiałach. Używanie materiałów do dowolnych celów o charakterze komercyjnym jest ZABRONIONE. Użytkownik zgadza się nie obchodzić, wyłączać ani w inny sposób ingerować w działanie funkcji związanych z bezpieczeństwem Platform cyfrowych lub funkcji, które uniemożliwiają albo ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek materiałów bądź wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Platform cyfrowych lub materiałów. Ponadto użytkownik zgadza się nie uzyskiwać dostępu do Platform cyfrowych w żaden inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu, który nasza spółka zapewnia, chyba że udzieliliśmy na to wyraźnego zezwolenia w odrębnej pisemnej umowie.

 

6. Zarządzanie przez nas Platformami cyfrowymi i niewłaściwe postępowanie użytkowników

 1. Zarządzanie przez nas Platformą cyfrową. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani: (a) monitorować lub przeglądać Platformy cyfrowe pod kątem naruszeń niniejszej Umowy i zgodności z naszymi zasadami; (b) zgłaszać się do organów ścigania i/lub podejmować kroki prawne przeciwko każdemu, kto naruszy niniejszą Umowę; (c) odmawiać, ograniczać dostępu lub dostępności, usuwać lub wyłączać (w zakresie technologicznie wykonalnym) jakiegokolwiek wpisu lub jakiejkolwiek jego części, które mogą naruszać niniejszą Umowę, prawo lub którąkolwiek z naszych zasad lub są nadmierne lub uciążliwe; i/lub (d) zarządzać Platformami cyfrowymi w sposób mający na celu ochronę praw i własności naszej spółki i osób trzecich lub w celu ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Platform cyfrowych.

 1. Wykorzystanie i udostępnianie danych. Wymagamy możliwości wykorzystania danych, które otrzymujemy od użytkownika lub systemu fotowoltaicznego użytkownika (PV). Dane te możemy otrzymywać bezpośrednio od użytkownika lub systemu fotowoltaicznego użytkownika lub pośrednio za pośrednictwem osoby trzeciej, która świadczy usługi monitorowania lub dostarcza urządzenia. Dane mogą być wyświetlane za pośrednictwem naszych Platform cyfrowych, w tym naszej monitorującej witryny internetowej i aplikacji. Dane mogą obejmować na przykład informacje o zużyciu energii i produkcji, informacje o wykorzystaniu energii, informacje o przechowywaniu baterii, informacje o usterkach, dokładną geolokalizację lub adres, informacje o przychodach oraz informacje o urządzeniach i oprogramowaniu. Możemy udostępniać te dane osobom trzecim w celu świadczenia na rzez użytkownika usług monitorowania i raportowania. Te osoby trzecie obejmują producentów urządzeń monitorujących, dostawców usług monitorowania, instalatorów systemów, dealerów, dostawców świadczących obsługę i konserwację, rządowe agencje regulacyjne i firmy użyteczności publicznej. Możemy również dostarczać lub sprzedawać dane w formie zagregowanej (w formie, w której nie można zidentyfikować źródła) osobom trzecim, które nie są połączone z systemem monitorowania, takim jak agencje rządowe i firmy badawcze. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez naszą spółkę z danych użytkownika, należy zapoznać się z naszą Globalną Polityką Prywatności.

 1. Prawo naszej spółki do zawieszenia lub zakończenia dostępu. Nie ograniczając żadnych innych postanowień niniejszej Umowy, zastrzegamy sobie prawo do, według naszego wyłącznego uznania i bez powiadomienia lub odpowiedzialności, odmowy dostępu i korzystania z Platform cyfrowych i/lub dowolnego konta Platform cyfrowych dowolnej osobie z dowolnego powodu lub żadnego powodu, w tym między innymi naruszenia jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub przepisów. W razie potrzeby możemy również przenieść Platformy cyfrowe do innej domeny lub zamknąć platformy cyfrowe na czas nieokreślony.

 1. Ryzyko poniesienia szkody. Należy pamiętać, że istnieje ryzyko, w tym między innymi ryzyko obrażeń fizycznych, związane z kontaktami z nieznajomymi, w tym osobami, które mogą działać pod fałszywym pretekstem. Należy uważnie wybierać informacje, które użytkownik publikuje na Platformach cyfrowych i które przekazuje innym użytkownikom Platform cyfrowych. Użytkownikowi odradza się publiczne publikowanie następujących informacji na Platformach cyfrowych: imię i nazwisko użytkownika, numery telefonów i adresy. Wpisy i inne informacje, które inni przesyłają lub publikują na platformach cyfrowych, nie są wstępnie moderowane. Pomimo zakazów zawartych w niniejszej Umowie, takie Wpisy i inne informacje mogą być obraźliwe, szkodliwe lub niedokładne i mogą być oznaczone niewłaściwie lub wprowadzające w błąd. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z przeglądaniem takich treści i kontaktami z innymi użytkownikami, z którymi użytkownik kontaktuje się za pośrednictwem Platform cyfrowych. Oczekujemy, że podczas korzystania z Platform cyfrowych użytkownik zachowa ostrożność i zdrowy rozsądek.

   

 

7. Okres obowiązywania, wypowiedzenie i postanowienia pozostające w mocy po rozwiązaniu Umowy

Niniejsza Umowa, aktualizowana lub zmieniana od czasu do czasu, pozostanie w pełnej mocy przez cały okres korzystania przez użytkownika z Platform cyfrowych.

Spółka może zamknąć lub zawiesić konto użytkownika (i wszelkie powiązane konta) oraz dostęp użytkownika do dowolnych Platform cyfrowych w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez wcześniejszego powiadomienia. W takim przypadku użytkownik nie będzie miał prawa z tytułu umowy lub przepisów prawa do dalszego korzystania z Platform cyfrowych.

Jeśli użytkownik posiada konto, może je zamknąć w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, pisząc na adres customers@maxeon.com. Jeśli dostęp użytkownika do Platform cyfrowych zostanie zakończony przez użytkownika lub spółkę Maxeon, użytkownik może utracić wszelkie informacje związane ze swoim kontem.

Warunki niniejszej Umowy pozostaną w mocy nawet po zakończeniu dostępu do Platform cyfrowych, w tym przez spółkę Maxeon, lub po zakończeniu korzystania z Platformy cyfrowej w jakikolwiek inny sposób.

 

8. Polityka dotycząca praw autorskich

Jeśli użytkownik prześle materiał lub wykona jakiekolwiek czynności w związku z naszą Witryną, które naruszają nasze prawa autorskie lub prawa autorskie innych osób, możemy, bez uszczerbku dla naszych praw określonych w sekcji 6 (Zarządzanie przez nas Platformami cyfrowymi i niewłaściwe postępowanie użytkownika), wypowiedzieć konto użytkownika i prawo dostępu do Platform cyfrowych.

 

9. Aktualizacje Platform cyfrowych i niniejszej Umowy oraz zaprzestanie działania Platform cyfrowych i świadczenia powiązanych usług

Materiały i informacje dostępne na Platformach cyfrowych mogą w dowolnym momencie stać się nieaktualne i nasza firma nie jest zobowiązana do aktualizowania treści Platform cyfrowych.

Spółka Maxeon zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub przerwy w zakresie dowolnego aspektu Platform cyfrowych w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Nie ponosimy wobec użytkownika odpowiedzialności za wpływ, jaki jakiekolwiek zmiany na Platformach cyfrowych mogą mieć na użytkownika, w tym na działalność prowadzoną przez użytkownika, dochody lub zdolność do generowania przychodów.

Od czasu do czasu możemy modyfikować niniejszą Umowę. W takim przypadku skontaktujemy się z zarejestrowanymi użytkownikami, dlatego ważne jest, aby użytkownik niezwłocznie powiadomił nas o zmianie adresu e-mail. W przypadku zarejestrowanych użytkowników, użytkownik może zostać poproszony o kliknięcie w celu zaakceptowania nowej umowy przy następnym logowaniu do Platform cyfrowych, aby móc z nich korzystać. Na Platformach cyfrowych opublikujemy również wszelkie zmienione wersje niniejszej Umowy. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać zawartość Platform cyfrowych.

 

10. Witryny osób trzecich

Platformy cyfrowe mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych („Witryny osób trzecich”). Nie jesteśmy właścicielem ani nie obsługujemy witryn osób trzecich i nie dokonaliśmy przeglądu materiałów, w tym towarów lub usług, udostępnianych za pośrednictwem witryn osób trzecich. Dostępność tych łączy na Platformach cyfrowych nie oznacza, nie gwarantuje ani nie sugeruje, że popieramy jakiekolwiek witryny osób trzecich ani jakiekolwiek materiały, opinie, towary lub usługi na nich dostępne. Materiały osób trzecich, do których uzyskuje się dostęp lub wykorzystuje za pośrednictwem witryn osób trzecich, mogą być również chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej.

Niniejsza Umowa nie dotyczy korzystania z witryn osób trzecich. Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami, polityką prywatności i wszystkimi innymi dokumentami zawartymi na witrynach internetowych osób trzecich oraz upewnić się, że rozumie przepisy, zasady i praktyki, które mają zastosowanie po uzyskaniu do nich dostępu.

11. Spory między użytkownikami

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas uzyskiwania dostępu do Platform cyfrowych i korzystania z nich. Użytkownik zgadza się, że nasza spółka nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek spory powstałe między użytkownikiem a jakimkolwiek innym użytkownikiem.

12. Spory z naszą spółką: prawo właściwe i jurysdykcja

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z dostępem i korzystaniem z Platform cyfrowych (w tym wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu Republiki Singapuru (z wyłączeniem przepisów dotyczących wyboru przepisów prawa), a użytkownik i nasza spółka zgadzają się podporządkować wyłącznej jurysdykcji sądów w Singapurze.

 2. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w tym wszelkie pytania dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, zostaną przekazane i ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu administrowanego przez Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Singapurze (SIAC) zgodnie z Zasadami Arbitrażu SIAC (Zasady SIAC) obowiązującym w danej chwili, które to zasady uważa się za włączone przez odniesienie do niniejszego punktu. Siedzibą arbitrażu będzie Singapur. Sąd będzie składał się z jednego (1) arbitra. Językiem arbitrażu będzie język angielski. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie wyklucza możliwości zwrócenia się przez Stronę do jakiegokolwiek sądu właściwej jurysdykcji w celu uzyskania tymczasowego nakazu sądowego. Arbitraż, w tym kwestie progowe dotyczące zdatności arbitrażowej sporu, będą rozpatrywane przez arbitra zgodnie z zasadami SIAC. Orzeczenie sądu arbitrażowego może zostać wydane w dowolnym właściwym sądzie. Wszelki arbitraż na mocy niniejszej Umowy odbywać się będzie indywidualnie — arbitraże grupowe i pozwy grupowe są niedozwolone. Użytkownik rozumie, że zgadzając się na postanowienia Umowy, użytkownik i spółka Maxeon zrzekają się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub do udziału w pozwie zbiorowym lub arbitrażu zbiorowym. Niezależnie od powyższego, każda ze stron ma prawo do wytoczenia powództwa w sądzie właściwej jurysdykcji o wydanie nakazu sądowego lub innego słusznego lub godziwego zadośćuczynienia, do czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez arbitra. Zamiast tego użytkownik może dochodzić roszczenia w „sądzie ds. drobnych roszczeń”, ale tylko wtedy, gdy roszczenie użytkownika się kwalifikuje, roszczenie użytkownika nadal jest rozpatrywane w tym sądzie i roszczenie jest rozpatrywane na zasadzie indywidualnej, niereprezentatywnej i nieklasowej.

 3. Koszt arbitrażu. Płatności za wszelkie uzasadnione opłaty zgłoszeniowe, koszty administracyjne i opłaty arbitra będą zgodne z zasadami SIAC. Jeśli wartość roszczenia użytkownika nie przekracza 10 000 USD, spółki Maxeon zapłaci za uzasadnione opłaty zgłoszeniowe, koszty administracyjne i opłaty arbitra, chyba że arbiter stwierdzi, że istota roszczenia użytkownika lub żądane zadośćuczynienie jest błahe lub wnioskowane w niewłaściwym celu.

13. Gwarancje, ograniczenie odpowiedzialności i zwolnienie

Wpisy, informacje i inne materiały udostępniane na Platformach cyfrowych, zarówno przez spółkę Maxeon, jak i innych użytkowników Platform cyfrowych, nie mają na celu stanowić porady, według której należy postępować. W związku z tym zrzekamy się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkiej odpowiedzialności finansowej i odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez dowolnego użytkownika lub odwiedzającego Platformy cyfrowe lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o ich treści.

Prowadząc Platformy cyfrowe, nie oświadczamy ani nie sugerujemy, że popieramy jakiekolwiek Wpisy lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na Platformach cyfrowych lub powiązane linkami zamieszczonymi na Platformach cyfrowych, w tym między innymi treści hostowane na witrynach osób trzecich, ani że uważamy, że takie Wpisy lub jakiekolwiek inne materiały są kompletne, dokładne, użyteczne lub nieszkodliwe. Nie obiecujemy żadnych konkretnych rezultatów korzystania z Platform cyfrowych. Żadna porada ani informacja, ustna lub pisemna, uzyskana przez użytkownika od naszej spółki lub na Platformach cyfrowych nie stanowi gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszej Umowie.

Wszystkie treści, informacje lub jakiekolwiek inne materiały lub elementy dostarczane za pośrednictwem Platform cyfrowych są dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” oraz (w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo) bez gwarancji (WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ) lub jakichkolwiek warunków. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nasza spółka i każdy z naszych reklamodawców, licencjodawców, dostawców, urzędników, dyrektorów, inwestorów, pracowników, agentów, usługodawców i innych wykonawców zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych w związku z Platformami cyfrowymi, a korzystaniem z nich przez użytkownika stanowi zrzeczenie się wszelkich wyraźnych, dorozumianych, ustawowych i innych gwarancji, rękojmi lub oświadczeń, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw własności i praw własności intelektualnej ORAZ WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE WYKONANIA, PRZEBIEGU REALIZACJI LUB DOMNIEMANEGO WYKORZYSTANIA.

NIE GWARANTUJEMY, ŻE: (I) PLATFORMY CYFROWE BĘDĄ BEZPIECZNE LUB DOSTĘPNE W DOWOLNYM CZASIE LUB MIEJSCU; (II) USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH MATERIAŁÓW; (III) WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE; (IV) REZULTATY KORZYSTANIA Z PLATFORM CYFROWYCH SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PLATFORM CYFROWYCH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM SĄ NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Korzystając z Platform cyfrowych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, użytkownik zgadza się i niniejszym zwalnia spółkę Maxeon z odpowiedzialności (a spółka Maxeon nie ponosi żadnej odpowiedzialności) za jakiekolwiek (a) błędy, pomyłki lub nieścisłości treści i materiałów, (b) obrażenia ciała lub szkody majątkowe dowolnego rodzaju, wynikające z dostępu do naszej witryny lub usług i korzystania z nich, (c) nieautoryzowanego dostępu do naszych bezpiecznych serwerów lub korzystania z nich i/lub wszelkich przechowywanych tam danych osobowych , (d) jakiekolwiek przerwanie lub zaprzestanie transmisji do lub z Platform cyfrowych, (e) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie lub tym podobne, które mogą być przesyłane do lub za pośrednictwem Platform cyfrowych przez jakąkolwiek osobę trzecią i/lub (f) wszelkie błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach i materiałach lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Platform cyfrowych.

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, korzystając z Platform cyfrowych, użytkownik zgadza się i niniejszym zrzeka się postanowień sekcji 1542 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia, która stanowi, że: „OGÓLNE ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO KORZYŚĆ W CZASIE EGZEKWOWANIA ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRE, JEŚLI JEST MU ZNANE, MUSIAŁO W SPOSÓB ZNACZĄCY WPŁYWAĆ NA ROZLICZENIE Z DŁUŻNIKIEM.”

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, przypadkowe, szczególne, przykładowe lub karne lub jakiekolwiek inne straty lub szkody, w tym między innymi za jakąkolwiek bezpośrednią lub pośrednią utratę przychodów lub zysków, przerwy w działalności lub utratę danych wynikającą z korzystania przez użytkownika z Platform cyfrowych i wszelkich wpisów, materiałów lub jakichkolwiek innych treści dostępnych na Platformach cyfrowych lub w inny sposób wynikających z niniejszej Umowy, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub z powodu naruszenia obowiązku ustawowego lub w jakikolwiek inny sposób. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność spółki Maxeon za jakiekolwiek szkody nie przekroczy kwoty większej niż sto dolarów amerykańskich (100 USD) lub kwoty zapłaconej spółce Maxeon za Platformy cyfrowe w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dotyczące szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

14. Kary umowne za spam

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że spam szkodliwie wpływa na działanie witryny, usługi lub sieci i powoduje szkody, w tym utratę reputacji i wartości firmy, które są trudne do zmierzenia. Przyjmując wstępną oszacowaną kwotę przewidywanej straty na niekorzyść naszej spółki, użytkownik zgadza się zapłacić nam 200 USD (USD) za każdą niezamówioną komercyjną wiadomość e-mail lub inną niechcianą wiadomość wysłaną z, do lub za pośrednictwem Platform cyfrowych.

15. Użytkownik zabezpiecza naszą spółkę przed odpowiedzialnością prawną

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć naszą spółkę, nasze spółki zależne, podmioty stowarzyszone, podmioty powiązane i licencjodawców oraz ich odpowiednich członków zarządu, agentów, partnerów i pracowników przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, które wynikają z korzystania przez użytkownika z Platform cyfrowych, jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy lub naruszenia praw innych osób.

16. Łącza do naszej witryny internetowej

Użytkownik może utworzyć łącze do strony głównej naszej witryny internetowej, pod warunkiem, że zrobi to w sposób uczciwy, dokładny, zgodny z prawem i nie zaszkodzi naszej reputacji ani nie wykorzysta jej w niewłaściwych celach. Użytkownikowi nie wolno tworzyć łącza w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli taka nie istnieje.

Użytkownikowi nie wolno umieszczać łącza do naszej witryny w żadnej witrynie, która nie jest własnością użytkownika.

Nasza witryna nie może być osadzana w żadnej innej witrynie, ani nie wolno tworzyć łączy do jakiejkolwiek części naszej witryny innej niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania bez uprzedzenia zgody na tworzenie łączy. Witryna, na której użytkownik tworzy łącza, musi być pod każdym względem zgodna ze standardami treści określonymi w naszej sekcji 2 (Zasady dotyczące wszelkich publicznych wpisów, forów i innych funkcji interaktywnych).

Jeśli użytkownik chce wykorzystać zawartość naszej witryny w sposób inny niż określony powyżej, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail podanym w sekcji 19 (Kontakt).

17. Różne

 1. Całość porozumienia. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a nasza spółką dotyczącego korzystania z Platform cyfrowych i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia i umowy między użytkownikiem a naszą spółką związane z przedmiotem niniejszej Umowy.

 2. Niezależni wykonawcy. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za tworzenie relacji agencyjnej, partnerskiej, joint venture, relacji pracodawca-pracownik lub franczyzodawca-franczyzobiorca między naszą spółką a dowolnym użytkownikiem.

 3. Tytuły sekcji. Tytuły sekcji w niniejszej Umowie służą wyłącznie zapewnieniu wygody w obsłudze i nie mają skutków prawnych ani umownych.

 4. Zaniechanie zrzeczenia się praw. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez naszą spółkę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie skutkować zrzeczeniem się takiego prawa lub postanowienia.

 5. Rozdzielność postanowień. Niniejsza Umowa obowiązuje w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszej Umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uznaje się za możliwe do oddzielenia od niniejszej Umowy i nie ma to wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 6. Przeniesienie prawa. Użytkownik nie może przenieść swoich praw wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią; nasza spółka może bezwarunkowo przenieść nasze prawa wynikające z niniejszej Umowy.

18. Kontakt

Aby się z nami skontaktować, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres customers@maxeon.com lub skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony Kontakt.

 

 


 

 

Umowa SunPower w sprawie warunków korzystania

 

 

Witamy na naszej witrynie internetowej oraz we wszelkich usługach cyfrowych odsyłających do niniejszej polityki (zwanych dalej łącznie "Witryną"). Operatorem Witryny jest spółka Maxeon Solar Technologies, Ltd. oraz jej podmiot(y) zależny(-e) w Polsce SunPower Systems Sarl (zwane dalej łącznie "SunPower", "my" lub "nas"). SunPower Systems Sarl jest spółką zarejestrowaną w Szwajcarii. Siedziba główna spółki znajduje się pod adresem: 14 Route de Pré-Bois 1215 Genewa, Szwajcaria. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Witryna umożliwia użytkownikowi przeglądanie treści oraz korzystanie z funkcji interaktywnych, które okresowo w niej udostępniamy. Niniejszy dokument (zwany dalej "Umową") wyjaśnia warunki obowiązujące użytkownika podczas korzystania z Witryny.

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej w inny sposób, użytkownik akceptuje warunki niniejszej Umowy oraz naszej Polityka prywatności stanowiącej jej integralną część przez przywołanie i wyraża zgodę na warunki Umowy.

Prosimy zwrócić uwagę, że do korzystania przez użytkownika z funkcji interaktywnych Witryny (jeśli takie występują), oraz w zakresie jego uprawnień do dostępu do tych funkcji, może być wymagana uprzednia rejestracja online w Witrynie.

Klikając poniższe linki można przejść do odpowiedniego artykułu niniejszej Umowy:

 1. Korzystanie z Witryny przez użytkownika
 2. Zasady dotyczące wszystkich wypowiedzi publicznych, forów i innych funkcji interaktywnych
 3. Udzielenie przez użytkownika spółce SunPower licencji na wykorzystanie jego Wypowiedzi
 4. Używanie i ochrona numeru konta użytkownika i hasła
 5. Nasze prawa własności intelektualnej
 6. Zarządzanie Witryną i naruszenia zasad przez użytkownika
 7. Okres obowiązywania umowy i postanowienia pozostające w mocy
 8. Polityka praw autorskich
 9. Aktualizacja Witryny i niniejszej Umowy
 10. Witryny osób trzecich
 11. Spory pomiędzy użytkownikami
 12. Spory z SunPower: prawo właściwe i właściwość sądu
 13. Klauzule wyłączenia odpowiedzialności
 14. Zakres odpowiedzialności SunPower
 15. Kary umowne za spam
 16. Naprawienie przez użytkownika szkód poniesionych przez SunPower
 17. Linki do naszej Witryny
 18. Postanowienia ogólne
 19. Kontakt z nami

1. Korzystanie z Witryny przez użytkownika

Użytkownik korzystający z Witryny oświadcza, że: (a) wszelkie podawane przez niego informacje są prawdziwe i prawidłowe; (b) dokonawszy rejestracji konta w naszych serwisach, w razie zmiany danych kontaktowych użytkownik będzie je aktualizował, umożliwiając nam nawiązanie kontaktu; (c) korzystając z Witryny i dostępnych w niej usług, nie narusza przepisów prawa ani regulacji, nie popełnia czynu zabronionego ani oszustwa; (d) rejestrując konto w naszych serwisach, ma ukończone 18 lat; oraz (e) będzie przestrzegał naszych zasad korzystania z funkcji interaktywnych Witryny określonych w art. 2 poniżej.

Użytkownik oświadcza również, że będzie przestrzegał wszelkich stosownych przepisów prawa krajowego w zakresie postępowania w sieci oraz Wypowiedzi (zdefiniowanych poniżej) przesyłanych do Witryny.

2. Zasady dotyczące wszystkich wypowiedzi publicznych, forów i innych funkcji interaktywnych

Witryna może udostępniać funkcje umożliwiające użytkownikowi dzielenie się informacjami i materiałami z innymi użytkownikami. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności zawierającą istotne informacje na temat prywatności użytkownika w sieci oraz wykorzystywania zbieranych przez nas informacji na jego temat. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść postów lub materiałów zamieszczanych w Witrynie (zwanych dalej "Wypowiedziami") oraz za szkody wynikłe wskutek ich zamieszczenia. Tworząc lub udostępniając Wypowiedź, użytkownik oświadcza, iż:

1. jest właścicielem Wypowiedzi lub ma wystarczające prawa do zamieszczania postów lub materiałów w formie Wypowiedzi w Witrynie lub za jej pośrednictwem;

2. nie będzie zamieszczał Wypowiedzi naruszających jakiekolwiek prawa SunPower, innej osoby lub podmiotu, w tym prawa własności intelektualnej i inne prawa własności, prawa w zakresie poufności, umów lub zobowiązań;

3. wypełnił wszelkie obowiązki wynikające z licencji udzielonych przez osoby trzecie związane z Wypowiedziami i wyraża zgodę na uiszczenie wszelkich tantiem, opłat i innych należności na rzecz wszelkich osób lub podmiotów z tytułu Wypowiedzi umieszczonych w formie postu lub materiału w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

4. nie będzie umieszczał Wypowiedzi w formie postów lub materiałów, które:

 • mają charakter zniesławiający, wyrządzają szkody, są destrukcyjne, niezgodne z prawem, nieprawidłowe, mają charakter pornograficzny, wulgarny, nieprzyzwoity, bluźnierczy, nienawistny, obraźliwy na tle rasowym lub etnicznym, obsceniczny, lubieżny, wyuzdany, sprośny, mają charakter gróźb, cechują się nadmierną przemocą, są napastliwe lub są niepożądane z innej przyczyny;
 • podżegają lub zachęcają do wyrządzenia bezpośredniej krzywdy innej osobie, lub są groźbami o takim charakterze, w tym między innymi Wypowiedzi promujących rasizm, uprzedzenia, seksizm, nietolerancję religijną lub przemoc wymierzoną w grupę osób lub pojedynczą osobę; lub
 • zawierają materiały wyłudzające informacje osobowe od osoby poniżej 18 roku życia lub będące próbą takiego wyłudzenia, lub stanowiące wykorzystywanie jakiejkolwiek osoby pod względem seksualnym lub w sposób nacechowany przemocą;

5. nie będzie zamieszczał Wypowiedzi zawierających reklamy lub nakłaniających kogokolwiek do kupna lub sprzedaży produktów lub usług (z wyjątkiem produktów i usług SunPower);

6. nie będzie wykorzystywał Witryny do jakiegokolwiek nieautoryzowanego celu, w tym między innymi do zbierania nazw użytkownika i/albo adresów e-mail innych użytkowników drogą elektroniczną lub inną, w celu wysyłania niezamówionych e-maili lub innych wiadomości elektronicznych, lub do framingu lub linkowania do Witryny bez naszej zgody wyrażonej w formie pisemnej.

7. nie będzie zamieszczał Wypowiedzi będących programami typu spyware, malware lub innym typem kodu komputerowego, zawierających je, instalujących, lub próbujących je instalować, lub promujących je, na komputerach lub urządzeniach naszych lub należących do innych osób, przeznaczonych do umożliwiania użytkownikowi lub innym osobom zbierania informacji na temat innych osób lub monitorowania ich działalności online i offline;

8. nie będzie przekazywał łańcuszków internetowych, e-maili masowych lub niechcianych, lub ingerował w działanie, wywoływał zakłócenia w działaniu lub nieuzasadnione obciążenie Witryny, sieci lub usług powiązanych z Witryną, w tym między innymi hakował Witrynę lub wykorzystywał ją do wysyłania niezamówionych lub handlowych e-maili, biuletynów, komentarzy lub innych informacji;

9. nie będzie podszywał się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, sprzedawał lub udostępniał hasła lub danych rejestracyjnych Witryny, podawał fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji identyfikacyjnych lub adresowych, lub naruszał prywatności lub dóbr osobistych, poufności lub prawa własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; oraz

10. nie będzie świadomie przesyłał jakichkolwiek danych, wysyłał lub wgrywał jakichkolwiek Wypowiedzi lub innych materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, programy typu "time-bomb", keyloggery, programy typu "adware" lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy, którego przeznaczeniem jest negatywne wpływanie na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

3. Udzielenie przez użytkownika spółce SunPower licencji na wykorzystanie jego Wypowiedzi

SunPower może potrzebować od użytkownika licencji na wykorzystanie jego Wypowiedzi w Witrynie lub innych miejscach. Zamieszczając Wypowiedź w Witrynie, użytkownik udziela nam niewygasającej, niewyłącznej (tzn. użytkownik zachowuje swobodę udzielania licencji na daną Wypowiedź innym), w pełni opłaconej, wolnej od tantiem (tzn. nie mamy obowiązku płacić użytkownikowi za wykorzystanie jego Wypowiedzi), uwzględniającej możliwość sublicencjonowania (tzn. możemy udzielić prawa do wykorzystania Wypowiedzi użytkownika innym, na przykład dostawcy usług hostingu Witryny), ogólnoświatowej licencji na wykorzystywanie, zmienianie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wykonywanie i wyświetlanie, reprodukowanie, komunikowanie i dystrybucję Wypowiedzi.

4. Używanie i ochrona numeru konta użytkownika i hasła

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy i poufność wszelkich numerów kont i haseł uzyskanych podczas rejestracji konta w Witrynie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie przypadki wykorzystania swojego konta (kont), bez względu na to, czy były one w sposób faktyczny lub wyraźny autoryzowane przez niego. Mamy prawo ograniczyć rejestrację kont wyłącznie do kwalifikowalnych użytkowników.

5. Nasze prawa własności intelektualnej

Całość treści w Witrynie ("Materiały"), znaki towarowe, znaki usługowe i logotypy w niej zawarte ("Znaki") są naszą własnością lub jesteśmy ich licencjobiorcami i są przedmiotem praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej na mocy stosownych przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, Australii i innych krajów oraz konwencji międzynarodowych. Zastrzegamy wszystkie prawa do Witryny oraz Materiałów i Znaków nieudzielone w sposób wyraźny w niniejszej Umowie lub innej, oddzielnej umowie zawartej w formie pisemnej. Użytkownik może pobierać lub drukować kopie Materiałów do własnego osobistego użytku, zachowując jednak wszystkie znajdujące się na nich i w nich klauzule dotyczące praw autorskich i własności. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie obchodził, wyłączał ani w inny sposób zakłócał funkcji Witryny związanych z bezpieczeństwem lub funkcji uniemożliwiających lub ograniczających wykorzystywanie lub kopiowanie jakichkolwiek Materiałów, lub wprowadzających ograniczenia w korzystaniu z Witryny lub znajdujących się w niej Materiałów. Użytkownik wyraża również zgodę na to, że nie będzie uzyskiwał dostępu do Witryny w sposób inny niż za pośrednictwem udostępnianego przez nas interfejsu, chyba że zostanie do tego przez nas specjalnie upoważniony oddzielną umową w formie pisemnej.

6. Zarządzanie Witryną i naruszenia zasad przez użytkownika

6.1 Zarządzanie Witryną

Mamy prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do: (a) monitorowania lub dokonywania przeglądu Witryny pod kątem naruszeń niniejszej Umowy oraz przestrzegania naszych polityk; (b) zgłaszania do organów ścigania osób naruszających niniejszą Umowę i/albo podejmowania kroków prawnych wobec nich; (c) odrzucania, ograniczania dostępności lub osiągalności, usuwania lub wyłączania (w zakresie wykonalnym z technologicznego punktu widzenia) dowolnych Wypowiedzi lub ich części, mogących naruszać niniejszą Umowę, przepisy prawa lub którąkolwiek z naszych polityk, mających zbyt duże rozmiary lub uciążliwych; i/albo (d) zarządzania Witryną w sposób mający na celu ochronę praw i własności SunPower i osób trzecich lub ułatwiający prawidłowe funkcjonowanie Witryny.

6.2 Wykorzystywanie i udostępnianie danych

Wymagamy możliwości wykorzystywania danych z systemu monitorowania prezentowanych za pośrednictwem witryny do monitorowania instalacji słonecznych i udostępniania tych danych odpowiednim osobom trzecim w celu świadczenia usług monitorowania i sprawozdawczości. Dane te mogą obejmować na przykład informacje o produkcji energii, usterkach oraz sprzęcie i oprogramowaniu. Do osób trzecich zaliczać się mogą: instalator układu, dostawcy usług w zakresie eksploatacji i konserwacji, państwowe urzędy regulacyjne lub dostawca mediów. Możemy również przekazywać dane w formie zagregowanej (w formie uniemożliwiającej identyfikację źródła) osobom trzecim niepodłączonym do systemu monitorowania, takim jak agencje państwowe i firmy badawcze. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez SunPower uzyskać można zapoznając się z naszą Polityką prywatności.

6.3 Prawo do zawieszenia lub anulowania dostępu

Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszej Umowy, zastrzegamy sobie prawo, na zasadzie swobody decyzyjnej i bez powiadamiania lub ponoszenia odpowiedzialności, do odmowy dostępu do Witryny i/albo jakiegokolwiek konta w Witrynie, i odmowy korzystania z nich, dowolnej osobie z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia jakiegokolwiek oświadczenia, przyrzeczenia lub porozumienia zawartego w niniejszej Umowie, stosownych przepisów prawa lub regulacji. W razie konieczności możemy też przenieść Witrynę do innej domeny lub zamknąć ją na czas nieokreślony.

6.4 Ryzyko wystąpienia szkody

Prosimy zwrócić uwagę, że kontakty z nieznajomymi, w tym z osobami mogącymi działać podstępnie, wiążą się z ryzykiem, w tym między innymi uszkodzenia ciała. Prosimy uważnie dobierać informacje zamieszczane w Witrynie oraz przekazywane innym użytkownikom. Odradza się użytkownikowi publiczne zamieszczanie następujących informacji w Witrynie: pełnego imienia i nazwiska, numerów telefonów i adresów pocztowych. Wypowiedzi i inne materiały przesyłane do Witryny, lub w niej zamieszczane, przez inne osoby nie są poddawane wstępnej moderacji. Pomimo zakazów zawartych w niniejszej Umowie, Wypowiedzi takie i inne informacje mogą mieć charakter obraźliwy, szkodliwy lub nieprawidłowy, mogą być też oznaczone nieprawidłowo lub w sposób wprowadzający w błąd. Użytkownik ponosi całkowite ryzyko związane z przeglądaniem takich treści i kontaktami z innymi użytkownikami, z którymi się styka za pośrednictwem Witryny. Oczekujemy od użytkownika kierowania się ostrożnością i zdrowym rozsądkiem podczas korzystania z Witryny.

7. Okres obowiązywania umowy i postanowienia pozostające w mocy

Niniejsza Umowa obowiązuje i jest skuteczna w okresie korzystania przez użytkownika z Witryny. Użytkownik posiadający konto w Witrynie może je skasować w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, wysyłając nam e-mail. W przypadku skasowania konta w Witrynie z dowolnego powodu użytkownik traci możliwość odzyskania materiałów znajdujących się na koncie lub za jego pośrednictwem przeglądanych. Nawet po zakończeniu korzystania z Witryny lub konta i uczestnictwa w nich, niektóre artykuły niniejszej Umowy pozostaną w mocy, w tym artykuły: 1–3, 5–8 oraz 10–18.

8. Polityka praw autorskich

W przypadku przesłania do Witryny materiałów, lub dokonania innych czynów z nią związanych, naruszających prawa autorskie SunPower lub innych osób, możemy, niezależnie od przysługujących nam praw określonych w art. 6 (Zarządzanie Witryną i naruszenia zasad przez użytkownika), anulować konto użytkownika i jego prawa dostępu do Witryny.

9. Aktualizacja Witryny i niniejszej Umowy

Internet i technologia podlegają gwałtownym zmianom. Materiały i informacje dostępne w Witrynie mogą się zdezaktualizować w każdej chwili, a my nie mamy obowiązku aktualizacji jej treści. Niniejsza Umowa może ulegać okresowym zmianom. W takim przypadku skontaktujemy się z zarejestrowanymi użytkownikami, dlatego ważne jest, aby użytkownik informował nas niezwłocznie o zmianach adresu e-mail. Zarejestrowany użytkownik może zostać poproszony o akceptację nowej umowy przez kliknięcie podczas kolejnego logowania w Witrynie, bez czego nie będzie mógł korzystać z interaktywnych części serwisu. Wszelkie zmienione wersje niniejszej Umowy zostaną również umieszczone w Witrynie z informacją o zmianach. Dlatego ważne jest, aby użytkownik regularnie sprawdzał Witrynę pod kątem ogłoszeń o zmianach.

10. Witryny osób trzecich

Witryna może zawierać linki do innych witryn (zwanych dalej "Witrynami osób trzecich"). Nie jesteśmy właścicielami ani operatorami Witryn osób trzecich i nie dokonywaliśmy przeglądu materiałów, w tym towarów lub usług, udostępnianych za ich pośrednictwem. Udostępnianie w Witrynie tych linków nie jest równoznaczne z wyraźnym lub dorozumianym polecaniem przez nas Witryn osób trzecich lub jakichkolwiek materiałów, opinii, towarów lub usług w nich dostępnych. Materiały osób trzecich dostępne, lub udostępniane do korzystania, za pośrednictwem Witryn osób trzecich, mogą również być przedmiotem ochrony praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Korzystanie przez użytkownika z Witryn osób trzecich nie jest przedmiotem niniejszej Umowy. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem korzystania z Witryn osób trzecich, polityką prywatności oraz wszelkimi innymi dokumentami dotyczącymi tych witryn i upewnić się, że rozumie przepisy, polityki i praktyki obowiązujące podczas korzystania z nich.

11. Spory pomiędzy użytkownikami

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie podczas dostępu i korzystania z Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek sporem powstałym pomiędzy nim a innym użytkownikiem.

12. Spory z SunPower: prawo właściwe i właściwość sądu

Prawem właściwym w zakresie wszelkich sporów powstałych w związku z dostępem do Witryny i korzystaniem z niej przez użytkownika (w tym wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) jest prawo australijskiego stanu Wiktoria (z wyłączeniem przepisów w zakresie wyboru prawa właściwego), a strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że sądami właściwymi do rozstrzygania sporów będą sądy australijskiego stanu Wiktoria.

13. Klauzule wyłączenia odpowiedzialności

Wypowiedzi, informacje i inne materiały udostępniane w naszej Witrynie – czy to przez SunPower, czy innych jej użytkowników – nie mają w swoim zamierzeniu charakteru porad, na których należałoby polegać. W związku z tym wyłączamy, w najszerszym dopuszczonym przepisami prawa zakresie, naszą odpowiedzialność z tytułu polegania na takich materiałach przez osoby odwiedzające naszą Witrynę lub osoby poinformowane o jakiejkolwiek jej treści.

Wszelkie treści, informacje oraz inne materiały lub elementy udostępniane są za pośrednictwem Witryny w stanie "w jakim są" i "w miarę dostępności" oraz (w najszerszym dopuszczonym przepisami prawa zakresie) bez jakichkolwiek gwarancji lub warunków. W najszerszym dopuszczonym przepisami prawa zakresie wyłączamy naszą odpowiedzialność z tytułu wyraźnych, dorozumianych, ustawowych i innych rękojmi, gwarancji i oświadczeń, w tym między innymi rękojmi z tytułu przydatności handlowej, zgodności rzeczy z przeznaczeniem oraz braku naruszenia praw własności i praw własności intelektualnej.

Prowadzenie przez nas Witryny nie jest równoznaczne z wyraźnym lub dorozumianym oświadczeniem w zakresie popierania jakichkolwiek Wypowiedzi lub innych materiałów dostępnych w Witrynie, lub pod linkami w niej umieszczonymi, w tym między innymi treści znajdujących się w Witrynach osób trzecich, ani w zakresie uznawania przez nas takich Wypowiedzi lub innych materiałów za kompletne, prawidłowe, użyteczne lub nieszkodliwe. Nie możemy zagwarantować, ani nie obiecujemy, osiągnięcia żadnych konkretnych wyników z tytułu korzystania z Witryny. Porady lub informacje w formie ustnej lub pisemnej uzyskane przez użytkownika od nas lub z Witryny nie oznaczają udzielenia gwarancji niewskazanej wyraźnie w niniejszej Umowie. Użytkownik wyraża zgodę na to, że ponosi wyłączne ryzyko z tytułu korzystania z Witryny i jej usług. W najszerszym dopuszczonym przepisami prawa zakresie spółka SunPower oraz jej ogłoszeniodawcy, licencjodawcy, dostawcy, przedstawiciele kierownictwa, członkowie zarządu, inwestorzy, pracownicy, przedstawiciele, usługodawcy i inni wykonawcy wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu wszystkich gwarancji wyrażonych i dorozumianych związanych z Witryną i korzystaniem z niej przez użytkownika.

Z zastrzeżeniem art. 14 (Zakres odpowiedzialności SunPower) nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek: (a) błędów, pomyłek lub nieprawidłowości w zakresie treści i materiałów, (b) uszkodzeń ciała lub szkód materialnych o dowolnym charakterze wynikłych z dostępu użytkownika do Witryny lub usług i korzystania z nich, (c) przypadków nieuprawnionego dostępu lub użycia naszych bezpiecznych serwerów i/albo informacji osobowych na nich przechowywanych, (d) zakłóceń lub przypadków zerwania przesyłu do lub z Witryny, (e) błędów, wirusów, koni trojańskich i temu podobnych, które mogą być przesłane do Witryny lub za jej pośrednictwem przez osoby trzecie i/albo (f) błędów lub pominięć w treści i materiałach, lub jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych w wyniku wykorzystania treści zamieszczonych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych w Witrynie.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za taką konfigurację informatyczną, programów komputerowych i platformy, która pozwoli mu uzyskać dostęp do naszej witryny. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania chroniącego przed wirusami.

W niektórych jurysdykcjach niedozwolone jest ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności z tytułu określonych gwarancji, lub wykluczanie lub ograniczanie określonych odszkodowań. Jeśli użytkownik zamieszkuje w takiej jurysdykcji, powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą go nie dotyczyć w takim zakresie, w jakim są one niezgodne ze stosownymi przepisami prawa.

14. Zakres odpowiedzialności SunPower

SunPower w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej z tytułu bezpośrednich, pośrednich, następczych, ubocznych, specjalnych, karnych lub jakichkolwiek innych strat lub szkód, w tym między innymi z tytułu bezpośredniej lub pośredniej utraty przychodów lub zysku, zakłócenia działalności gospodarczej lub utraty danych, wynikłych z korzystania przez użytkownika z Witryny i jakichkolwiek Wypowiedzi, materiałów lub innych treści dostępnych w Witrynie, lub powstałych w inny sposób w związku z niniejszą Umową na gruncie prawa umów, deliktów (z uwzględnieniem zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub jakimkolwiek innym.

SunPower nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód wywołanych przez wirusa, atak DDOS lub inne szkodliwe materiały technologiczne mogące zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały będące własnością użytkownika w następstwie korzystania przez niego z naszej witryny, pobrania treści znajdujących się w niej lub w jakiejkolwiek innej witrynie powiązanej za pomocą linku.

Pozostaje to bez wpływu na naszą odpowiedzialność z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała będących następstwem naszego zaniedbania ani na odpowiedzialność z tytułu złożenia fałszywego oświadczenia co do faktów, ani odpowiedzialność z innego tytułu, której nie można wykluczyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Kary umowne za spam

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że spam jest szkodliwy dla witryny, usług lub sieci i wywołuje szkody, w tym w zakresie renomy i wartości przedsiębiorstwa, których rozmiary trudno zmierzyć. Użytkownik wyraża zgodę na uiszczenie na rzecz SunPower tytułem wstępnie oszacowanych oczekiwanych strat kwoty 100 dolarów australijskich za każdego niezamówionego handlowego e-maila lub inną niezamówioną informację handlową, wysłane przez użytkownika z Witryny, do niej lub za jej pośrednictwem.

16. Naprawienie przez użytkownika szkód poniesionych przez SunPower

Użytkownik wyraża zgodę na naprawienie szkód i zabezpieczenie nas, naszych podmiotów zależnych, powiązanych oraz licencjodawców i, odpowiednio, przedstawicieli ich kierownictwa, przedstawicieli, wspólników i pracowników przed odpowiedzialnością z tytułu strat, zobowiązań, roszczeń lub żądań, z uwzględnieniem uzasadnionych wynagrodzeń za usługi prawnicze, zgłaszanych przez osoby trzecie w następstwie lub w wyniku korzystania przez użytkownika z Witryny lub Materiałów w sposób naruszający niniejszą Umowę i/albo powstałych w wyniku naruszenia niniejszej Umowy i/albo naruszenia oświadczeń, o których mowa powyżej.

17. Linki do naszej Witryny

Użytkownik może zamieszczać linki do naszej strony domowej, pod warunkiem, że uczyni to w sposób uczciwy, prawidłowy, zgodny z prawem oraz niewywołujący szkód w zakresie naszej renomy i niewykorzystujący jej. Użytkownik nie może zamieszczać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę wzajemnego powiązania, naszej aprobaty lub polecenia, w sytuacji, gdzie nie ma to miejsca. Użytkownik nie może zamieszczać linku do naszej Witryny na stronie niebędącej jego własnością. Nie zezwalamy na uwzględnianie naszej Witryny na zasadzie framingu w żadnej innej witrynie ani na tworzenie linku do jakiejkolwiek części naszej Witryny, z wyjątkiem strony domowej. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zezwolenia na tworzenie linków bez powiadomienia. Witryna, w której użytkownik zamieszcza link, musi pod każdym względem spełniać zasady dotyczące treści określone w art. 2 (Zasady dotyczące wszystkich wypowiedzi publicznych, forów i innych funkcji interaktywnych). Użytkownik chcący wykorzystać treści naszej Witryny w sposób inny, niż określono powyżej, powinien skontaktować się z nami pod adresem e-mail podanym w art. 19 (Kontakt z nami).

18. Postanowienia ogólne

18.1 Integralność Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a SunPower w zakresie korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub umowy pomiędzy użytkownikiem i SunPower dotyczące jej przedmiotu.

18.2 Niezależni wykonawcy. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako tworzące jakikolwiek stosunek przedstawicielstwa, spółki, spółki joint venture, pracodawca-pracownik lub franczyzodawca-franczyzobiorca pomiędzy SunPower a użytkownikiem.

18.3 Tytuły artykułów. Tytuły artykułów zostały zamieszczone w niniejszej Umowie wyłącznie w charakterze udogodnienia i nie mają skutków prawnych ani umownych.

18.4 Brak zrzeczenia się praw. Brak wykonania jakiegokolwiek uprawnienia lub wyegzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się przez SunPower takiego uprawnienia lub uchyleniem takiego postanowienia.

18.5 Klauzula salwatoryjna. Niniejsza umowa działa w najszerszym zakresie dopuszczonym przepisami prawa. W przypadku niezgodności z prawem, nieważności lub niemożliwości realizacji jakiegokolwiek postanowienia w całości lub w części, takie postanowienie, lub jego część, uznaje się za wyłączone z niniejszej Umowy i nie ma ono wpływu na ważność i realizację któregokolwiek z pozostałych postanowień.

18.6 Cesja. Użytkownik nie może przenosić praw przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią. Spółka SunPower może przenosić swoje prawa przysługujące jej na mocy niniejszej Umowy bezwarunkowo.

19. Kontakt z nami

Osoby chcące skontaktować się z nami prosimy o wysłanie e-maila. Niniejsza Umowa została ostatni raz zaktualizowana dnia 4 listopada 2019 r.