Gebruiksvoorwaarden van SunPower

Al bijna drie decennia lang toonaangevend op het gebied van zonnetechnologie

Welkom op onze website (de “Website”). De Website wordt beheerd door Maxeon Solar Technologies, Ltd. en haar dochteronderneming, SunPower Systems Belgium SPRL, met maatschappelijke zetel in Central Station (393), Rue de Colonies 11, 1000 Brussel, België (“SunPower“), en biedt de gebruiker de mogelijkheid: (a) de eventueel beschikbare interactieve functies op de Website te gebruiken; of (b) de inhoud van de Website weer te geven. Deze Overeenkomst (“Overeenkomst”) bevat de algemene voorwaarden die het gebruik van de Website regelen.

Door zich toegang te verlenen tot de Website of deze op andere wijze te gebruiken, gaat de gebruiker expliciet en voorafgaand akkoord met de bepalingen van de Overeenkomst en de documenten die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.

Om de interactieve functies van de Website te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registreren op de Website via de online registratieprocedure.

Onafhankelijk van de gebruiksmodaliteiten van de Website is het gedrag van de gebruiker op deze Website onderworpen aan de Overeenkomst, de Privacy voorwaarden, door de officiële kennisgeving van een inbreuk van auteursrechten die allemaal integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.

1. Het gebruik van de Website en garanties voor de gebruiker

Door gebruik te maken van de Website verklaart en garandeert de gebruiker: (a) correcte en nauwkeurige informatie te leveren; (b) bij eventuele wijzigingen uw persoonlijke gegevens bij te werken om SunPower de mogelijkheid te bieden contact op te nemen; (c) de Website en de beschikbare diensten op de Website te gebruiken zonder de wet of andere toepasselijke voorschriften te overtreden; (d) minimum 18 jaar oud te zijn; (e) zich te conformeren aan onze regels met betrekking tot de interactieve functies van de Website, zoals hieronder beschreven in punt 2.

De gebruiker verklaart en garandeert ook te voldoen aan alle lokale verordeningen met betrekking tot de netiquette en de aanvaardbare bijdragen (zoals hieronder bepaald).

2. Regels met betrekking tot alle openbare bijdragen, forums en andere interactieve functies

Op de Website worden forums en andere communicatiefuncties beschikbaar gesteld.  Wij vragen u onze Privacy Voorwaarden te lezen, die u belangrijke informatie verschaffen over uw online privacy en ons gebruik van informatie die wij over u verzamelen. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud, en voor de eventueel hieruit resulterende schade, van wat door u wordt geplaatst of gepubliceerd op de Website (“Bijdragen”). Door een Bijdrage te maken of te publiceren, verklaart en garandeert u:

a) te beschikken over de noodzakelijke rechten om uw Bijdrage te plaatsen of publiceren op of via deze Website;

b) geen Bijdragen te plaatsen die een schending betekenen van de rechten van SunPower of derden, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, de Wet bescherming persoonsgegevens en contractuele rechten of plichten.

c) geen eventuele licenties van derden op de Bijdragen te overtreden, noch te aanvaarden eventuele auteursrechten of andere eventueel verschuldigde sommen aan derden te betalen voor bijdragen die op of via de Website worden gepubliceerd;

d) geen Bijdragen te publiceren die: (i) lasterlijk, schadelijk, storend, illegaal, onnauwkeurig, pornografisch, vulgair of profaan zijn, of die aanzetten tot haat of beledigingen op etnische of raciale aard bevatten, die obsceen, ongemanierd, wellustig, smerig, bedreigend, te gewelddadig, nadelig, of, in ieder geval, afkeurenswaardig zijn; (ii) die aanzetten tot rechtstreeks fysiek geweld ten opzichte van derden of dit aanmoedigen, inclusief, bijvoorbeeld, Bijdragen die aanzetten tot racisme, fanatisme, seksisme, religieuze intolerantie of geweld met betrekking tot groepen of personen; of (iii) die inhoud bevatten die persoonlijke gegevens opvraagt van personen jonger dan 18 jaar of die een onderwerp seksueel of gewelddadig uitbuiten;

e) geen Bijdragen te publiceren die reclame bevatten of die aanzetten tot het kopen of verkopen van producten of diensten (andere dan onze producten en diensten);

f) de Website niet te gebruiken voor niet toegelaten doeleinden, inclusief het inzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van andere gebruikers met elektronische of andere middelen, om ongewenste e-mailberichten of andere elektronische communicatie te verzenden, de niet toegelaten reproductie van de Website op basis van “framing” of de niet toegelaten aanmaak van een link naar deze Website zonder voorafgaande expliciete, schriftelijke toestemming van SunPower;

g) geen Bijdragen te publiceren die spyware, malware of andere computer codes omvatten,     bevatten, installeren, het doel hebben deze te installeren of hiervoor reclame te maken, op onze computers of apparatuur of die van derden, welke u of anderen in staat stellen informatie te verzamelen over of de online of andere activiteiten van derden te monitoren;

h) geen kettingbrieven, massamailings of spam e-mailberichten te verzenden noch de Website of de netwerken of diensten verbonden met de Website, inclusief, bijvoorbeeld, pogingen tot elektronische piraterij op de Website of het gebruik van een systeem of e-mailberichten, communiqués, commentaar of andere ongewenste of commerciële communicaties te verzenden; of  niet bewust gegevens te verzenden, enige Bijdrage of ander materiaal te verzenden of te uploaden dat virussen, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, adware of andere schadelijke programma's of gelijkaardige computercodes ontworpen om de werking van computer software of hardware negatief te beïnvloeden;

i) zich niet uit te geven voor andere personen, zijn of haar profiel noch wachtwoord niet te verkopen aan anderen of anderen de mogelijkheid te bieden dit wachtwoord te gebruiken, geen valse of incorrecte adressen of identificatiegegevens te leveren, en de persoonlijke levenssfeer of de persoonlijke of vermogensrechten van derden niet te schenden.

3. Licentietoewijzing voor het gebruik van de bijdragen aan SunPower

SunPower moet toestemming van de gebruiker krijgen om de Bijdragen te kunnen gebruiken op de Website of elders. Door een Bijdrage te leveren aan de Website verleent de gebruiker een levenslange, niet- exclusieve licentie aan SunPower (m.a.w. u heeft het recht uw licentie toe te wijzen aan anderen), gratis en zonder dat dit enig recht verleent op een vergoeding (m.a.w. SunPower hoeft niet te betalen voor het gebruik van de Bijdrage van de gebruiker), sublicentieerbaar (m.a.w. SunPower mag zijn rechten toewijzen in sublicentie, bijvoorbeeld aan zijn host) . De licentie is wereldwijd geldig (omdat het Internet en deze Website toegankelijk zijn in de hele wereld). De licentie biedt het recht de Bijdrage te gebruiken, wijzigen, afgeleide werken te creëren, uit te voeren en openbaar te maken, te reproduceren en te verdelen.

4. Het gebruik en de bescherming van het nummer en wachtwoord van de account

De gebruiker is er verantwoordelijk voor het nummer en wachtwoord vertrouwelijk te houden. Hij is bovendien effectief of expliciet verantwoordelijk voor ieder, al of niet door hem geautoriseerd, gebruik van zijn account.

5. Intellectuele eigendomsrechten van SunPower

De volledige inhoud van deze Website (“Inhoud”), de gedeponeerde merken, handelsmerken en logo’s op deze Website (“Merken”) zijn eigendom van SunPower of worden in licentie toegewezen aan SunPower. Zij zijn onderworpen aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten conform de Amerikaanse of buitenlandse wetgeving en de internationale conventies. SunPower behoudt zich alle niet expliciet toegewezen rechten voor met betrekking tot de Website en de Inhoud. Als de gebruiker een kopie van de inhoud downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik moet hij alle vermeldingen bewaren met betrekking tot het auteursrecht en andere eigendomsrechten in de Inhoud. De gebruiker aanvaardt de veiligheidsfuncties van deze Website, noch de functies die het gebruik of het kopiëren van de inhoud beletten of beperken of beperkingen creëren met betrekking tot het gebruik van deze Website of de Inhoud op deze Website, niet te omzeilen, uit te schakelen of te verstoren. De gebruiker aanvaardt bovendien zich geen toegang te verlenen tot de Website via andere middelen dan de interface voorzien door SunPower, tenzij SunPower hiervoor toestemming geeft in het kader van een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst.

6. Beheer van de Website door SunPower/Wangedrag door de gebruiker

6.1 Beheer van de Website door SunPower SunPower kan, maar is niet verplicht: (a) de Website te controleren of onderzoeken om eventuele inbreuken op deze Overeenkomst en de naleving van de beleidslijnen van SunPower te verifiëren; (b) de relevante autoriteiten op de hoogte te brengen en/of een vervolging in te stellen tegen iedereen die deze Overeenkomst overtreedt; (c) Bijdragen of delen van Bijdragen te weigeren, te verwijderen of uit te schakelen (voor zover technisch mogelijk) die een mogelijke inbreuk op deze Overeenkomst, de wet of de beleidslijnen van SunPower inhouden of die de systemen overmatig belasten, de toegang of beschikbaarheid van de Inhoud beperken; en/of de Website te beheren volgens de modaliteiten met als doel de rechten van SunPower of derden te beschermen of de correcte werking van de Website mogelijk te maken.

6.2 Gegevens gebruiken en delen.  We moeten in staat zijn om gegevens van het monitoringsysteem die weergegeven worden via onze website voor monitoring van uw installatie op zonne-energie te gebruiken en deze gegevens te delen met relevante derden om services voor monitoring en rapportage te kunnen aanbieden.

De gegevens kunnen bijvoorbeeld informatie over de energieproductie, informatie over storingen en informatie over hardware en software omvatten. Derden kunnen de installateur van het systeem, leveranciers van interventies en onderhoud, regelgevende overheidsinstanties of een nutsbedrijf zijn. Het is ook mogelijk dat we gegroepeerde gegevens aanbieden (in een vorm waarbij de bron niet geïdentificeerd kan worden) aan derden die niet verbonden zijn aan het monitoringsysteem, zoals overheidsinstanties en onderzoeksbedrijven. Voor meer informatie over ons gebruik van uw gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Voorwaarden.

6.3 Het recht van SunPower een gebruiker te verwijderen Onverminderd de andere bepalingen van de Overeenkomst behoudt SunPower zich het recht voor, naar eigen oordeel en   zonder voorafgaande kennisgeving of recht op schadevergoeding, de toegang tot en het gebruik van de website te weigeren aan iedere gebruiker, ongeacht de reden of zelfs zonder reden. In het bijzonder, bijvoorbeeld, in het geval van overtreding van de verklaringen, garanties of verplichtingen zoals vermeld in deze overeenkomst of iedere toepasselijke regelgeving.

Indien nodig kunnen wij ook deze site verplaatsen naar een ander domein of voor onbepaalde tijd sluiten.

7. Duur

Deze Overeenkomst blijft geldig tijdens de volledige periode dat de gebruiker de Website gebruikt. De gebruiker kan het gebruik van of zijn deelname aan de Website op ieder moment stopzetten, om welke reden dan ook, door contact op te nemen op customers@maxeon.com. Tijdens de verwijdering van de account om welke reden dan ook zal SunPower de account van de gebruiker afsluiten en deze laatste kan de informatie in zijn account niet meer recupereren. Deze Overeenkomst, inclusief hoofdstukken 1-3, 5-8 en 10-17, blijven geldig zelfs na de stopzetting van het gebruik van en deelname aan de Website door de gebruiker.

8. Beleid met betrekking tot de auteursrechten

SunPower kan de account deactiveren en de toegangsrechten opzeggen van iedere gebruiker die de rechten herhaaldelijk overtreedt. Als de gebruiker houder is van auteursrechten of de vertegenwoordiger is van een houder van auteursrechten en van mening is dat de inhoud van de Website of de publicaties van andere gebruikers zijn rechten schenden, kan de gebruiker een bericht van schending van auteursrechten verzenden naar SunPower op customers@maxeon.com.

9. Wijzigingen

Het Internet en de technologie evolueren voortdurend. Het is dan ook mogelijk dat deze Overeenkomst wordt gewijzigd. In het geval van een wijziging zal SunPower contact opnemen met de gebruikers. In deze context moeten de gebruikers eventuele wijzigingen in hun e-mailadres onmiddellijk meedelen aan SunPower. Als de gebruiker zich geregistreerd heeft, zal hij, wanneer hij de Website bezoekt, worden gevraagd de nieuwe Overeenkomst te aanvaarden om de interactieve delen van de Website te kunnen gebruiken. SunPower zal ook alle nieuwe versies van deze Overeenkomst op de Website publiceren. De gebruiker moet de Website dus regelmatig bezoeken en verifiëren of er nieuwe wijzigingen zijn. Hij moet ook zijn persoonlijke gegevens up to date houden zodat SunPower hem op de hoogte kan brengen van eventuele wijzigingen.

10. Websites van derden

De Website kan links bevatten naar andere websites (“Websites van derden”). SunPower bezit noch beheert de Websites van derden en heeft de inhoud van deze Websites niet onderzocht en kan deze niet onderzoeken, inclusief de goederen of diensten die mogelijk worden aangeboden. De aanwezigheid van deze links op de Website betekent niet, en impliceert niet, dat SunPower de Websites van derden goedkeurt, m.a.w. de inhoud, de opinies, de aangeboden goederen en diensten op deze Websites. Het is mogelijk dat de inhoud die beschikbaar is of wordt gebruikt via Websites van derden wordt beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

Deze Overeenkomst is niet van toepassing op Websites van derden. Voordat de gebruiker een Website van derden bezoekt via deze Website of een link op deze Website dient hij de gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en alle andere documenten van de Website van derden te onderzoeken en zich te informeren over de regels, het beleid en de gebruiken op de Websites van derden.

11. Geschillen tussen gebruikers

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn gedrag. SunPower kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele geschillen tussen gebruikers.

12. Geschillen met SunPower, toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

De gebruiker en SunPower komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.  De gebruiker en SunPower verklaren zich ook akkoord eventuele geschillen in het kader van deze Overeenkomst te regelen conform de Nederlandse wetgeving. De toepassing van de Overeenkomst voor de internationale verkoop van goederen is expliciet uitgesloten.

13. Uitsluiting van de garantie

Binnen de beperkingen toegelaten door de toepasselijke wetgeving worden alle Bijdragen en alle inhoud die beschikbaar wordt gemaakt op de Website geleverd “zoals die bestaat” en “zoals beschikbaar” en zonder garantie noch voorwaarde van welke aard dan ook. In het kader van het beheer van de Website biedt SunPower geen garanties, zelfs niet impliciet, dat zij de Bijdragen of informatie goedkeurt die wordt gepubliceerd of beschikbaar gemaakt op de Website of via links naar Websites van derden, inclusief, bijvoorbeeld, de inhoud op Websites van derden, noch dat zij van mening is dat de gepubliceerde Bijdragen of inhoud correct, nuttig en niet schadelijk zijn. SunPower biedt geen garanties en belooft geen specifieke resultaten als gevolg van het gebruik van de Website. Het advies of de informatie verkregen van SunPower of via de Website in schriftelijke of mondelinge vorm omvatten geen garanties tenzij ze expliciet werden vermeld in deze Overeenkomst.  De gebruiker verklaart zich akkoord de Website en diensten op eigen risico te gebruiken. Binnen de beperkingen toegelaten door de toepasselijke wet wijzen SunPower, de adverteerders, de licentiehouders, de leveranciers, de werknemers, de bestuurders, de investeerders, de loontrekkenden, de agenten, de dienstverleners en alle andere medewerkers iedere garantie af, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze Website en het gebruik hiervan door de gebruikers.

SunPower biedt geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van de Website, de inhoud van alle andere Websites gelinkt met deze Website, van de Bijdragen, van de informatie of alle andere inhoud gepubliceerd op de Website of beschikbaar gemaakt op de Website via links naar de Websites van derden. SunPower is niet verantwoordelijk voor (a) mogelijke defecten, fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud, (b) alle schade, in het bijzonder moreel of materieel, resulterend uit de toegang tot en het gebruik van de Website en de diensten van SunPower door de gebruiker, (c) de eventuele niet-toegestane toegang of het gebruik van de beschermde servers van SunPower en/of persoonlijke gegevens die daar worden opgeslagen, (d) eventuele onderbrekingen van verzendingen van en naar de Website, (e) eventuele bugs, virussen, trojaanse paarden of gelijkaardige computercodes die kunnen worden verzonden door derden via of naar de Website en/of (f) mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud of eventueel verlies of schade van welke aard dan ook resulterend uit het gebruik van de gepubliceerde, verzonden of anderzijds via deze Website beschikbaar gemaakte inhoud.

Bepaalde landen of rechtsgebieden verbieden de beperking of uitsluiting van bepaalde garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Indien de gebruiker in één van deze landen woont, is het mogelijk dat de vermelde uitsluitingen niet van toepassing zijn op hem.

14. Beperking van de verantwoordelijkheid

SUNPOWER WIJST IEDERE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR ALLE ONRECHTSTREEKSE SCHADE, IN HET BIJZONDER SCHADE IN DE VORM VAN WINSTVERLIES TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE BIJDRAGEN, DE INHOUD EN ALLE ANDERE GEGEVENS. BINNEN DE BEPERKINGEN TOEGELATEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET EN IN AFWIJKING VAN IEDER TEGENSTRIJDIG VOORSCHRIFT VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST IS DE EVENTUELE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SUNPOWER MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKER VOOR HET EVENTUELE VERLIES OF OPGELOPEN SCHADE DOOR DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, OP BASIS VAN DE CONTRACTUELE VERANTWOORDELIJKHEID, BEPERKT (NAAR ONS EXCLUSIEF OORDEEL) IN OVEREENSTEMMING MET EEN VAN DE VOLGENDE MODALITEITEN :

A. IN HET GEVAL VAN EEN DIENSTVERLENING, TOT DE NIEUWE LEVERING VAN DIENSTEN OF TOT DE BETALING VAN DE KOSTEN VAN EEN NIEUWE LEVERING VAN DIENSTEN ;

B. IN HET GEVAL VAN EEN LEVERING VAN GOEDEREN, TOT DE VERVANGING VAN DE GOEDEREN OF DE LEVERING VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN, TOT DE REPARATIE VAN DE GOEDEREN OF TOT DE BETALING VAN DE REPARATIE OF DE KOST VAN DE VERVANGING OF AANKOOP VAN GELIJKWAARDIGE GOEDEREN; EN

C. IN ALLE ANDERE GEVALLEN, TOT EEN SOM VAN NIET MEER DAN 50 €.

15. Boetebeding

De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat spam nadeel toebrengt aan een website, de diensten of het netwerk en schade veroorzaakt, inclusief schade aan de reputatie en de waarde van de website die moeilijk te evalueren is. In de vorm van de voortijdige redelijke betaling van de schade aanvaardt de gebruiker € 50 te betalen aan SunPower voor alle commerciële e-mailberichten of communicatie verzonden door de gebruiker van, naar of via de website, onverminderd alle bijkomende schade en belangen.

16. Garantie

De gebruiker garandeert SunPower, de geassocieerde bedrijven, dochterondernemingen en verbonden instellingen, de licentiehouders en de werknemers, agenten, partners en loontrekkenden tegen alle gevolgen, inclusief financiële gevolgen, die voortvloeien uit een handeling of claim van derden op basis van een overtreding van welke aard dan ook door de gebruiker van een van de bepalingen in de Overeenkomst.

17. Overige

17.1 Volledigheid van de overeenkomst. Deze Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en SunPower met betrekking tot het gebruik van de Website en vervangt iedere andere, eerdere of gelijktijdige, overeenkomst tussen de gebruiker en SunPower met betrekking tot het onderwerp.

17.2 Onafhankelijke aannemers. Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd in de zin een agentschap, partnerschap, een joint venture, een arbeidscontract of franchise te creëren of iedere andere vorm van samenwerking tussen de gebruiker en SunPower.

17.3 Non-existentie van begunstigde derden Deze Overeenkomst wordt afgesloten tussen de gebruiker en SunPower. Deze Overeenkomst bevat geen bepalingen ten voordele of in het belang van derden.

17.4 Titels van de hoofdstukken. De titels van de hoofdstukken in deze Overeenkomst worden uitsluitend gebruikt uit gemakkelijkheidsoverwegingen en hebben geen enkel wettelijk of contractueel effect.

17.5 Impliciete uitsluiting van afstand van rechten. Het niet toepassen van een van de rechten of rechtsmiddelen door SunPower voorzien in deze Overeenkomst wijst niet op het  afstand namen van dit recht of rechtsmiddel.

17.6 Onafhankelijkheid van de contractuele voorschriften. Deze Overeenkomst produceert alle effecten voorzien door de wet. Als een van de clausules of een deel van de clausule van deze vereenkomst ongeldig, nietig of ontoepasselijk wordt verklaard, zal deze clausule of deel van de clausule onafhankelijk worden beschouwd van de andere en dit leidt niet tot de ongeldigheid   of ondoeltreffendheid van de andere bepalingen.

17.7 Overdracht De gebruiker mag zijn rechten die voortvloeien uit deze Overeenkomst niet overdragen aan derden; wij mogen onze rechten die voortvloeien uit deze Overeenkomst zonder voorwaarden overdragen.

Deze Overeenkomst werd bijgewerkt op 02/11/2016

SunPower Systems Belgium SPRL
Central Station (393)
Rue de Colonies 11
1000 Brussel, België
0 800 78 635
E-mail: customers@maxeon.com